VREDNOVANJE KOMPANIJE ‘‘TELEKOM’’ SRBIJA

U prethodnom tekstu primenom savremnih modela procene vrednosti kompanija dobijena je indikativn vredost kompanije ‘‘Telekom’’ Srbija. U narednim izlaganjima će pažnja biti koncetrisana na utvrdjivanju indikativne vrednosti domaće telekomunikacione kompanije ‘‘Telekom’’ Srbija i to:

ü  Utvrdjivanje indikativne vrednosti matične kompanije;

ü  Vrednovanje kompanije na bazi konsolidovanog bilansa.

Vrednovanje matične kompanije ima za cilj da uporedi vrednost sa kompanijom ’’Telenor’’ jer ova kompanija  nije imala značajno veće promene u konsolidovanom bilansu u odnosu na redovni godišnji finansijski izveštaj. Ne treba zaboraviti da je Republika Srbija pokušavala prodati svoj udeo u ‘‘Telekom’’-u dva puta u poslednjih nekoliko godina. Za razliku od ‘‘Telenora’’, domaća kompanija ima širi spektar  usluga,  pre svega u domenu fiksne telefonije, inernet komuninakcije  i tzv.  ’’BOX’’ paketa.

Takodje, zbog šire game usluga ‘‘Telekom’’ ima i veći broj pretplatnika od ‘‘Telenora’’ kao direktnog konkurenta.

‘‘Telekom’’ je pretežni ili većinski vlasnik sledećih kompanija u Srbiji i okruženju:

Naziv zavisnog/pridruženog pravnog lica                                          % učešća

ü  “‘‘Telekom’’ Srpske” a.d., Banja Luka, Republika Srpska                65%

ü  “Mtel” d.o.o., Podgorica, Crna Gora                                                   83%

ü  “Telus” a.d., Beograd, Srbija                                                             100%

ü  “TS:NET” B.V., Amsterdam, Holandija                                          100%

ü  “HD-WIN” d.o.o., Beograd, Srbija                                                      51%

ü  “Mts banka” a.d., Beograd, Srbija                                                      82%

ü  “Mts” d.o.o., Severna Mitrovica, Srbija                                          100%

ü  “GO4YU” d.o.o., Beograd, Srbija                                                         50%

ü  “Mts AntenaTV” d.o.o., Beograd, Srbija                                           50%

 

Utvrdjivanje vrednosti kompanije je sofisticiran i visoko stručno odgovoran posao. Podrazumeva interdisciplinaran pristup je se kod procene vrednosti  akcenat pre svega stavlja na procenu tzv. +’’gotovinskog toka’’ (cash flow), odnosno koliko je kompanija u stanju da stvori nove vrednosti i da generiše gotovinu iz poslovanja. Postoje mnoštvo različitih pristupa i metoda, ali je u cilju odredjivanja aproksimativne vrednosti u brzom postupku (koji isključivo služi kao orijentir za dalje aktivnosti),  prisutan visoko sofisticiran model zasnovan na sledećim pretpostavkama:

ü  Stopa rasta tržišta proizvoda i usluga na kojom kompanije ostvaruje svoje aktivnosti;

ü  Stopa rizika poslovanja;

ü  Bezrizična stopa prinosa;

ü  β- koeficijent (Mera sistemskog rizika)

ü  Odnos sopstvenog i pozajmljenog kapitala;

ü  Troškovi kapitala;

ü  Trošak duga;

ü  Programirana stopa rasta i sl.

Apsolutni autoritet u ovoj oblasti (Value of Company) je prof. Aswath Damodaran. Koristeći njegove metode procene, autor ovih redova je uradio simulaciju vrednovanja kompanije imajući u vidu napred izrečene pretpostavke. Srpsko tržište telekomunikacionih usluga je oligopolskog tipa na kome posluju tri velika sistema: ’’Telenor’’, MTS ‘‘Telekom’’ i ’’VIP Mobile’’.

Tržište telekomunikacionih usluga u Srbiji autor je procenio na bazi preciznih i relevatnih podatka ’’Ankete o potrošnji domaćinstava’’ za period od 2011-2016 godine. Anketu sprovodi i objavljuje rezultate Republički zavod za statistiku Srbije.

Prema toj anketi, potrošnja telekomunikacionih usluga u navednom periodu je data u narednoj tabeli:

Mesečni nivo troškova po domaćinstvu

Izvor:stat.gov.rs/Anketa o potrošnji domaćinstava, različite godine i proračun autora

Za prethodnih šest godina tržište telekomunikacionih usluga (mobilna telefonija, internet, fiksna telefonija) je porasla za 100%. U eurima (zbog intervalutarnih odnosa dinara i eura ovi podaci ne odlsikavaju verno činjenično stanje, tržište je poraslo za oko 80%)

Podaci o poslovanju ‘‘Telekom’’a u periodu od 2013-2016 godine (redovni godišnji izveštaji). Naravno da je su ovi podaci dati na bazi Ankete o porošnji domaćinstava. Obuhvataju isključivo individualnu potrošnju. Podaci o prihodima kompanije uključuje i potrošnju usluga na strani poslovnih subjekata

Kada se pogleda struktura prihoda, ‘‘Telekom’’ matična kompanija najveći deo prihoda ostvari na domaćem tržištu (62 miliona eura prosečno mesečno).

Izvor:apr.gov.rs/završni računi privrednih subjekata.

Ostali poslovni prihodi uključuju razliku izmedju poslovnih prihoda i prihoda od prodaje.

Ovo su izvedeni podaci neophodni za model brze procene vrednosti kompanije. Prema navedenim podacima  i metodama procene na bazi modela prof. Damodarana, ‘‘Telekom’’ Srbija je vrednovan na bazi pretpostavki navedenih u sledećoj tabeli:

Rezultati:

Uporedjujući ‘‘Telekom’’ sa reprezentativnim kompanijama u svetu u oblasti  telekomunikacionih usluga, dobijena je optimalna vrednost na bazi petogodišnje procene novčanih tokova od 1,57 milijarde eura. ‘‘Telekom’’ ima veći trošak kapitala od ’’Industy Average’’,  veći racio duga i kapitala, ali  bolju poziciju povrata na kapital od proseka uporedivih kompanija.

Očekivana stopa reinvestiranja i očekivana stopa rasta u narednom periodu je manja od optimalne ali uklučujući sve varijable dobijen je rezultat koji je gotovo indetična optimalnoj vrednosti na bazi metodologije A.Damodarana.

Poslovna i stručna praksa naležu da se uradi i valuacija na bazi kraćeg roka projekcije. Projekcija se u praksi radi na peirod od 5-10 godina najviše.

Petodogodišnja projekcija daje sledeće rezultate:

Petogodišnja projekcija daje optimalnu vrednost od 1,52-2,2 milijarde eura.

Ovde se namerno ne simulira pad prihoda po godinama projektovanog perioda već je uzet kao parametar prosečna stopa rasta prihoda u periodu od 2013-2016 i projektovana kao rast prihoda u narednom periodu. ’’’‘Telekom’’’’ matična kompanija ima u projektovanom periodu subotimalnu vrednost nastalu komparacijom sa parametrima proseka grane, jer značajan deo dobiti kompanija se otudjuje kroz isplate dividendi većisnkom vlasniku, odnosno uplatama u budžet. Ta cifra je oko 470 miliona eura ukupno u projektovanom i terminalnom periodu.

Desetogodišnja projekcija

Desetogodišnja projekcija vrednosti matične kompanije daje čak i nešto manju vrednost zbog napred iznetih konstatacija kao i zbog  značajno manje terminalne vrednosti proseka od proseka ’’Industry Average’’ i niske očekivane stope rasta poslovanja. Glavni faktor u odnosu na prosek je niska stopa reinvestiranja i prilično veliki ’’Risk Premium’’.

Napomena: β- koeficijent kao meru sistemskog rizika akcija komapanije nije moguće egzaktno utvrditi jer se akcije ‘‘Telekom’’a ne promeću na berzi gde bi se utvrdio nivo volatnilnosti istih u odnosu na tržište. Uzeti je prosek koeficijenta analizire i uporedive grane delatnosti.

Vrednost konsolidovane kompanije:

Suprotno očekvanjima, konsolidovana vrednost je niska u odnosu na potencijal i ostvarene prihode. Neto dobit konsolidovane kompanije je manja od matičnog preduzeća. EBIT je oko 20 miliona eura veća nego kod matičnog preduzeća. ’’Value of control’’ je gotovo 800 miliona evra manja od očekivane u desetogodišnjem periodu što znači da kompanija ima suboptimalno finansiranje i upravljanje.

PRILAGODJENA VREDNOST ‘‘TELENORA’’ (Adjustment value) na bazi podataka centrale kompanije  za 2017. godinu

Prilagodjena vrednost ‘‘Telenora’’ na bazi podataka za 2017 godinu objavljenih na sajtu matične kompanije pada u odnosu na rezultate od 2013-2016 godine.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *