Category: Madmarx.rs

40 posto privrednih aktivnosti EU zasnovano je na pravima intelektualne svojine

Kancelarija za harmonizaciju tržišta Evropske Unije (OHIM) i Evropski patentni zavod (EPO) sproveli su istraživanje o ukupnom doprinosu privrednih delatnosti zasnovanih na pravu intelektualne svojine ekonomiji Evropske Unije u kategorijama – udeo u BDP, zapošljavanju, primanjima i trgovini. Prema njihovim nalazima iznetim u tek publikovanom izveštaju, 39 odsto svih ekonomskih aktivnosti privrede članica Evropske Unije…

KREATIVNE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI: treći deo

4. Participacija u kulturi     U BiH do sada nisu vršena sistemska istraživanja kulturnih potreba i navika građana, pa se o nivoima participacije u kulturi i kulturnim potrebama građana, kao i o njihovim stavovima po ovom pitanju mogu izvesti zaključci samo na preliminarnom nivou, a na osnovu podataka tržišnih istraživanja koja nisu kao primarni…

Za nezavisne privredne komore kreativnog sektora

Prvog januara 2013. godine stupa na snagu Zakon o privrednim komorama, koji je usvojen još 2009. godine. Odredbama Zakona, primena je odložena da bi se postojeći komorski sistem prilagodio promenama i da bi bili usvojeni podzakonski akti i regulative, koji bi bolje regulisali delatnost budućih privrednih komora. Suštinska promena u odnosu na do sada postojeći…

KREATIVNE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI: drugi deo

3. Finansiranje kreativnih industrija     Sistem finansiranja kulture je decentralizovan u skladu sa društveno političkim uređenjem BiH. On se može posmatrati na nekoliko nivoa: na nivou entiteta, na nivou kantona i na nivou opština i službenih gradova: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Mostar i Banja Luka[1]… Na nivou kantona, funkcionišu kantonalna ministarstva koja u svom sklopu…

KREATIVNE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI:

Mogućnosti i perspektive razvoja Hristina Mikić Analitički izveštaj Redakcija Centar za istraživanje kreativne ekonomije O ovom istraživanju Centar za istraživanje kreativne ekonomije sproveo je u periodu od 20. juna do 20. novembra 2011. godine primarno istraživanje sektora kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Kreativne industrije Bosne i Hercegovine (broj projekta 182-11 MMC)…

Zašto je Marks sišao s uma

Piše Aleksandar Đerić http://madmarx.rs/ „Rad je proizvodan, ako proizvodi svoju suprotnost – kapital.“ Karl Marks, 1857. Lenjin nije bio u pravu. Poslednji stadijum kapitalizma je individualizam. Marks /Marx, Karl/ je bio u pravu. Radnici ipak drže sredstva za proizvodnju. To prvo. Drugo – nema rada koji nije proizvodan, mada je filozofu izmaklo da to eksplicitno…