АНАЛИЗА НЕТО ОБРТНОГ КАПИТАЛА: НИС, а.д. Нови Сад

У нето обртном капиталу дугорочни повериоци традиционално препознају својеврсну маржу сигурности за своја улагања. У начелу важи правило што више НОК-а то ће бити већа дугорочна финансијска сигурност. Ово правило није круто и под великим је утицајем делатности предузећа. У нашем случају делатност предузећа предмета наше анализе је делатност која изискује велико ангожавање дугорочне имовине па би било пожељно да та имовина буде у што већем обиму покривена са дугорочним капиталом: сопственим и позајмљеним. За потребе дубљег тестирања висине НОК-а у пракси се често користе рацио покрића залиха и рацио покрића обртне имовине НОК-а.

АНАЛИЗА НЕТО ОБРТНОГ КАПИТАЛА
Назив рациа 2009 2010 2011 Q3 INA Exxon Mobile
1. Сопствени капитал 32,283,167 47,018,714 74,018,714 12,793 146,839
2. Стална имовина 95,734,160 108,326,343 125,126,550 23,924 243576
3. Сопствени НОК (1-2) -63,450,993 -61,307,629 -51,107,836 -11,131 -96,737
4. Дугорочна резервисања и обавезе 56,694,142 67,428,694 77,437,801 10585 93038
5. Нето обртни капитал (3+4) -6,756,851 6,121,065 26,329,965 -546 -3,699
6. Залихе 23,056,296 33,999,967 35,862,166 3,169 12,976
7. Вишак(недостатак) НОК У односу на залихе(5-6) -29,813,147 -27,878,902 -9,532,201 -3,715 -16,675
8 Краткорочни кредити 18,566,832 11,483,072 21,805,638 2,954 2,442
9. Вишак (недостатак) кредитних извора у односу на залихе(7+8 ili 8-7) -11,246,315 -16,395,830 12,273,437 -761 -14,233
Рацио покрића залиха НОКом у кофu -29.31% 18.00% 73.42% -17.23% -28.51%
Рацио покрића обртне имовине НОК-ом у коф -13.98% 8.90% 33.36% -7.62% -6.27%

Напомене: Подаци су преузети из финансијских извештаја посмтраних предузећа, подаци за Ina-u i Exxon-Mobile се односе на 31.12 2010 и изражени су у милионима куна односно долара. Подаци за НИС су изражени у 000 РСД.

 

Предузеће предмет наше анализе у току целог посматраног периода има негативан сопствени нето обртни капитал али у току посматраног периода периода долази до значајног раста сопственог капитала узрокованог значајном профитабилношћу као и чињеницом да предузеће у овим периодима не исплаћује дивиденде. Што свакако треба узети у обзир приликом пројекције неког будећег развоја нето обртног капитала. Рацио исплате дивиденде од 40-50% би била нека разумна претпоставка. Овај раст сопственог капиталу уз промену односа дугорочног дуга и краткорочног дуга у корист дугорочног доприноси успустављању чвршће финансијке структуре рекли би пожељне одлике за делатност којом се наше предузећа бави и уласку у зону позитивног укупног: дугорочног и сопственог капитала, што није случај са предузећима са којима вршимо поређење: Ina као посредни конкурент и Exxon Mobile као бенчмарк. Предузеће бенчмарк има велики износ одложених пореских обавеза које се често у анализи третирају као сопстени капитал што би у овом случају допринело побољшању његове слике на подручју сопственог нето обртног капитале. Ове обавезе износе више од једне трећине његових укупних обавеза.

Видимо да наше предузеће у последња два периода значајно повећава рациа покрића залиха и обртне имовине нето обртним капитало што свакако може да буде охрабрујуће.

Можемо закључити да наше предузеће има солидну дугорочну финансијску сигурност и да ствара простор за значајану финансијску флексибилност у наредним периодима.

Jedan komentar

  1. Zaista odlicna analiza. Sve pohvale. Kristina

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *