Процена вредности капитала техникама релативног вредновања

Процена вредности капитала техникама релативног вредновања P/B рацио
Телеком Србија а.д Београд У милионима  РСД
Књиговодствена вредност сопственог капитала 154,203
Нето добитак 16,985
Број акција N/A

Име упоредивог предузећа ROE – X P/B рацио Y
Hrvatski Telekom HT 0.1656 1.91
Bulgarian Telecom. 5BT 0.2278 3.18
Telekom Slovenije d.d Ljubljana TLSG 0.0365 0.58
OJSC Kazakhtelecom KZTK 0.1434 0.76
Magyar Telekom MTELEKOM 0.1302 1.00
Telekomunikacja Polska SA TPS 0.0875 1.44
Telefonica Czech Republic TEE 0.1678 1.88
Telecom Egypt ETEL 0.0356 0.92
Mobistar N.V./S.A MOBB 1.4693 14.26
b0 0.273572697
b1 9.533458244
y=b0+bixi 1.323654656
Корелација 0.994068513
Коефицијент детерминације 0.988172208
Индикативна вредност сопственог капитала у милионома РСД 204111.5189
Текући ROE 0.11
Процењени P/B рацио 1.32
Индикативна вредност капитала у еурима 1,998,741,861

 

До индикативне вредности сопственог капитала се дошло множењем процењеног P/B рациа са књиговодственом вредношћу сопственог капитала на дан 31. 12. 2010

Процена вредности капитала – техникама релативног вреднованја P/S рацио
Телеком Србија а.д Београд У милионима РСД
Приходи од продаје 117,390
Нето добитак 16,985
Број акција N/A

 

Име упоредивог предузећа СНД – X P/S рацио – Y
Hrvatski Telekom HT 0.2186 2.52
Bulgarian Telecom. 5BT 0.1291 1.80
Telekom Slovenije d.d Ljubljana TLSG 0.0351 0.56
OJSC Kazakhtelecom KZTK 0.2241 1.19
Magyar Telekom MTELEKOM 0.1269 0.98
Telekomunikacja Polska SA TPS 0.0815 1.34
Telefonica Czech Republic TEE 0.2204 2.47
Telecom Egypt ETEL 0.3964 10.27
Mobistar N.V./S.A MOBB 0.1523 1.48
b0 -1.785995542
b1 24.42085047
y=b0+bixi 1.747424215
Корелација 0.862432285
Коефицијент детерминације 0.743789447
Индикативна вредност сопственог капитала у милионима РСД 205130.1286
Текућа стопа СНД 0.14
Индикативна вредност капитала у еурима 2,008,716,496
Процењени P/S рацио 1.75
 

До индикативне вредности сопственог капитала се дошло множењем процењеног P/S рациа са приходима за 2010. годину

Процена вредности капитала техникама релативног вредновања P/E рацио
Телеком Србија а.д Београд У милионима РСД
Нето добитак 16,985
Beta 0.900
Очекивани раст 0.05
Број акција n/a

 

Име упоредивог предузећа Beta x1 Очекивани раст x2 P/E рацио y
HT 0.317 -0.09 11.27
5BT 0.500 -0.05 13.97
TLSG 1.089 0.01 16.43
KZTK 0.625 0.12 6.34
MTELEKOM 0.781 -0.02 7.32
TPS 0.137 -0.05 17.70
TEE 0.459 -0.01 11.23
ETEL 0.833 0.04 26.88
MOBB 0.631 -0.08 11.94
b0 13.39029134
b1 0.327720797
b2 -6.114899033
y=b0+b1x1+b2x2 13.37

 

Индикативна вредност сопственог капитала у милионима РСД 227062.6578
Процењени P/E рацио 13.37
Индикативна вредност капитала у еурима 2223488619

До индикативне вредности сопственог капитала се дошло множењем процењеног P/E рациа са нето добитком за 2010. годину

Процењене вредности представља фер тржишну вредност мањинског утрживог интереса.

Као дефиницију фер вредности смо користили дефиницију фер вредности Америчког удружења проценитеља (ASA – American Society of Appraisers) по којој је фер вредност цена по којој би се могла обавити купопродајна трансакција између заинтересованог продавца и купца, у условима када ни једна ни друга страна нису под принудом да продају односно купе имовину која је предмет трансакције и у којима обе стране располажу одговарајућим сазнањима и релевантним чињеницама.

Ова цена се односи на хипотетичког купца. Због тога ју је потребно прилагодити за контролну премију. У следећој табели су приказани износи контролне премије за све индустрије. За узорак свих индустрија смо се одлучили јер Mergerstat класификује индустрију телекомуникација у сектор комуникација заједно са медијима, итд У ширем посматрању могуће је укључити и ове вредности као и контролне премије из појединачних трансакција.

Табела 1: Аритметичка средина и медијана премије плаћене изнад тржишне вредности

Година Аритметичка средина без негативних премија Медијана без негативних премија Аритметичка средина са негативним премијама Медијана са негативним премијама
1998 35.9% 29.3% 23.6% 22.7%
1999 46.5% 32.4% 40.0% 28.7%
2000 48.7% 37.1% 35.3% 28.9%
2001 52.1% 35.9% 34.0% 25.9%
2002 49.1% 34.0% 33.1% 24.6%
2003 52.9% 37.7% 46.2% 33.3%
2004 36.4% 26.2% 29.6% 22.5%
2005 33.1% 24.3% 23.1% 16.7%
2006 29.0% 20.5% 23.5% 17.2%
2007 27.0% 20.8% 20.9% 18.1%
2008 43.2% 31.4% 31.6% 25.7%
Просек 41.4% 30.0% 30.9% 24.0%

Извор: Mergerstat/Shanon Pratts Control Premium

У наредним табелама је приказана историјска дистрибуција тржишних рацио бројева и фундамената који емпиријски доказано имају највећи утицај на показатеље који су се користили у процени.

Табела 2: Тржишни рацио бројеви и њихови фундаменти за индустрију телекомуникацијских услуга на глобалном тржишту – просеци

Назив/број година Број фирми P/B ROE P/S СНД P/E Очекивани раст beta
Јануар 2005 137 4.08 10.78% 2.61 3.46% 37.88 16.67% 1.32
Јануар 2006 146 2.72 11.08% 1.81 7.68% 24.55 14.80% 1.69
Јануар 2007 173 2.44 5.43% 2.28 9.68% 45.01 15.37% 1.43
Јануар 2008 152 2.43 5.85% 2.20 4.24% 41.57 15.27% 1.34
Јануар 2009 140 1.52 14.04% 1.18 3.45% 10.84 14.60% 1.43
Јануар 2010 140 2.08 14.59% 1.41 5.14% 14.27 12.50% 1.10
Јануар 2011 273 1.75 16.18% 1.15 9.89% 13.99 11.64% 0.64

Извор: Cap IQ & Bloomberg

Табела 3: Тржишни рацио бројеви и њихови фундаменти за индустрију телекомуникацијских услуга  – јануар 2011 Европа и тржишта у настајању – просеци

Назив/број година Број фирми P/B ROE P/S СНД P/E Очекивани раст beta
Тржишта у настајању 135 1.86 12.78% 1.41 9.32% 13.23 n/a 0.57
Европа 59 2.72 11.08% 1.81 7.68% 24.55 14.80% 0.70

Извор: Cap IQ & Bloomberg

НАПОМЕНЕ И ИЗВОРИ

  • Рачуноводствене информације за упоредива предузећа су преузете из њихових годишњих извештаја за 2010. годину. Исти подаци за предузеће предмет процене су пруезети из његовог  годишњег извештаја о пословању за 2010. годину док су подаци који су се користили за обрачун његове очекиване стопе раста преузети из одитованих финансијских извештаја за 2009, 2008, 2007 и 2006.
  • Цене акција као и њихов број за упоредива предузећа су на дан 29. 07. 2011 преузете са њихових домицилних финансијских тржишта.
  • Курс динара средњи курс на дан 29.07. 2011 извор Народна Банка Србије
  • Бете за упоредива предузећа су преузете са Bloomberg-а, док је бета за предузеће предмет процене оцењена на основу просуђивања његовог менаџмента за потребе тестирања имовине за обезвређење у 2009. години (расположиви податак)
  • У процени су се користили текући тржишни рацио бројеви тј. њихов именилац представља вредност из последњег годишњег извештаја. Можда је правилније било користити TTM вредности, вредности обрачунате на основу података из последња четири квартала, али тиме би нарушили конзистентност с обзиром да исти нису доступни за сва упоредива предузећа. Имајући у виду да се и у развијеним тржишним привредама чешће користе текући показатељи надамо се да се нисмо у потпуности огрешили.
  • Очекивана стопа раста је рачуната као производ стопе задржавања добитка и ROE

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *