AGRAR SRBIJE U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA I AGRARNOJ POLITICI

Branislav GULAN*,
Privredna komora Srbije, Beograd, Resavska 15
Član Odbora za selo Srpske akademije nauka  u metnosti
Proizvodnja hrane, prehrambena sigurnost zemlje, proizvodnja sirovina (za druge grane), razmena sa svetom, socijalni, demografski i drugi aspekti determinišu, između ostalog, višestruki značaj koji ima poljoprivreda u društveno – ekonomskom razvoju Republike Srbije. Poljoprivredna delatnost, prema raspoloživim značajnim prirodnim i ljudskim resursima i dostignutom nivou proizvodnje i prerade, predstavlja jednu od najznačajnijih privrednih delatnosti u Srbiji.
Učešće primarne poljoprivrede u realizaciji bruto društvenog proizvoda Republike Srbije u periodu 2002 2013. godine
bilo je u intervalu 15,5-11,8 odsto, međutim, ako se posmatra celokupan doprinos poljoprivrede ostalim sektorima privrede, prehrambenoj industriji i proizvođačima i prerađivačima inputa i sirovina ovo učešće nadmašuje 40 odsto ukupnog bruto
društvenog proizvoda
. Takođe, oko 44 odsto stanovništva Srbije naseljeno je u ruralnim oblastima (sa gustinom stanovništva ispod 150 stanovnika po kvadratnom kilometru). Sve to ukazuje na poseban značaj poljoprivrede za stabilnost ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja, za trajnu prehrambenu sigurnost, socijalnu i političku stabilnost.
Primarna poljoprivreda Srbije, u čitavom periodu od secesije bivše SFRJ, posluje u nestabilnim i izrazito nepovoljnim uslovima, sa nepromenjenom proizvodnom strukturom, pre svega, kapitalno intenzivne proizvodnje (kao što je stočarstvo), jer su često izostajale efikasne mere poljoprivredne politike.
Ključne reči: poljoprivreda, hrana, sigurnost, zemlja, razmena
Kako u i kuda dalje
Poljoprivreda Srbije u poslednja dva veka prošla je kroz dva osnovna perioda – od agrarne prenaseljenosti, do deagrarizacije, koja je počela posle Drugog svetskog rata i koja još traje. Početkom ovog veka i poljoprivreda je ušla u fazu tranzicije, što je podrazumevalo privatizaciju i, istovremeno, uglavnom odsustvo mera razvojne poljoprivredne politike. Međutim, u kojoj god
fazi da se nalazila, poljoprivreda Srbije je imala nepovoljan ekonomski položaj i nedovoljnu finansijsku podršku države. S druge strane, njen osnovni zadatak u dugom vremenskom periodu bio je da prehrani stanovništvo i tako obezbedi socijalni mir.
U Srbiji i danas poljoprivreda daje oko 12 odsto bruto dodate vrednosti poljoprivrede, a poljoprivredno stanovništvo prema popisu iz 2002. godine činilo je oko 11 odsto ukupnog stanovništva. Značaj i uloga poljoprivrede posebno su došli do izražaja u vreme sankcija  90 – tih godina prošlog veka, kada se poljoprivreda pokazala kao najvitalniji privredni sektor. Današnje stanje poljoprivrede Srbije, njeni potencijali i ograničenja, i dalje pokazuju isti trend – da se u poljoprivredu manje ulaže nego što je njoj neophodno (agrarni budžet iznosi 2,2 do 2,6 odsto).
Prirodni potencijali se nedovoljno koriste, a i dalje je prisutna ubrzana deagrarizacija, visok nivo senilizacije aktivnog poljoprivrednog stanovništva i nizak nivo motivisanosti zaposlenih, zbog niskih prosečnih zarada. Opremljenost savremenim mašinama nije na potrebnom nivou, a potrošnja mineralnih djubriva je znatno smanjena (troši se oko 50 kilograma samo po
hektaru), što rezultira smanjenjem prinosa. Dominantno je učešće poljoprivrednih gazdinstava i njihovo simbolično organizovanje u zadruge, nizak nivo rodnosti i intenzivnosti proizvodnje. Izražena je usitnjenost poseda, među kojima dominiraju gazdinstva do tri hektara. Dok je 90 – ih godina prošlog veka i u prvoj polovini ove decenije beležen stalni deficit (izuzev simboličnog suficita 2000. godine) poslednjih godina zabeležen je znatan suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni proizvoda agroindustrije, koji je u 2011. godini godini bo  1,4 milijarde dolara.
Agroindustrija (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda) je najznačajnija privredna oblast Srbije, koja u stvaranju društvenog proizvoda (BDP) učestvuje preko 20 odsto, a sa pratećim delatnostima i više od 40 odsto! Ali, i pored toga, proizvodnja i prerada, posmatrano u celini, još uvek su na izrazito niskom nivou profitabilnosti i potrebnih standarda u oblasti bezbednosti hrane, da bi njeni proizvodi bili dovoljno konkurentni i traženi na zahtevnim tržištima, pre svega, na tržištu EU. Finansiranje poljoprivrede nije rešeno od 1994. godine kada je ono ukinuto iz primarne emisije, ali novo i bolje rešenje nije nađeno. Tako da se svako snalazi kako zna i ume! Potrebne su kratkoročne i dugoročne mere i akcije kako bi se zaustavili negativni trendovi i aktivirali potencijali ove strateške privredne grane Srbije.
Proizvodnja hrane, prehrambena sigurnost zemlje, proizvodnja sirovina (za druge grane), razmena sa svetom, socijalni, demografski i drugi aspekti determinišu, između ostalog, višestruki značaj koji ima poljoprivreda u društveno – ekonomskom razvoju Republike Srbije. Poljoprivredna delatnost, prema raspoloživim značajnim prirodnim i ljudskim resursima i dostignutom nivou proizvodnje i prerade, predstavlja jednu od najznačajnijih privrednih delatnosti u Srbiji. Učešće primarne poljoprivrede u realizaciji BDP Republike Srbije u periodu 2002 – 2008. godine bilo je u intervalu 15,5-11,8 odsto, međutim, ako se posmatra celokupan doprinos poljoprivrede ostalim sektorima privrede, prehrambenoj industriji i proizvođačima i prerađivačima inputa i sirovina ovo učešće nadmašuje 40 ukupnog brutodruštvenog proizvoda. Takođe, oko 44 odsto stanovništva Srbije naseljeno je u ruralnim oblastima (sa gustinom stanovništva ispod 150 stanovnika po kvadratnom kilometru). Sve to ukazuje na poseban značaj poljoprivrede za stabilnost ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja, za trajnu prehrambenu sigurnost, socijalnu i političku stabilnost. Primarna poljoprivreda Srbije, u čitavom periodu od secesije bivše SFRJ, posluje u nestabilnim i izrazito nepovoljnim uslovima, sa nepromenjenom proizvodnom strukturom, pre svega, kapitalno
intenzivne proizvodnje (kao što je stočarstvo), jer su često izostajale efikasne mere poljoprivredne politike.
 • Stočni fond u Srbiji manji je za 50 odsto u odnosu  na osamdesete godine i sa pravom analitičari ukazuju na njegovu pravu devastaciju.  Njegovo smanjenje posebno će se osetiti posle sušne 2012. godine. Najteže posledice osetile su se na kukuruzu. On je u 2011. godini imao  rod od 6,5 miliona tona, a u 2012. tek oko 3,5 milionma tona. Vrednosno
  izraženo njegova vrednsot u 2011. godini je bila 1,36 miliajrdi  dolara,a  godinu dana kasnije 737  milioan dolara, ili svega 54 odsto vrednsoti iz prethodne godine. Dakle,  ukupna bruto vrednsot ostvarene poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini  procenjuje se na 3,9 milijardi dolara, što je za 24 odsto manje od  proizvodnje u 2011. godini. Istovremeno, procenjuje se da je neto ostarena  vrednsot u visni od 3,37 milijardi doalra manja za 20,28 odsto u odnosu na  prethodnu godinu.
  U strukturi ostvarene vrednosti poljoprivredne  proizvodnje, samo 31 oodsto vrednosti potiče iz stočarske proizvodnje, dok je broj uslovnih  grla stoke smanjen na 0,30 po hektaru oraničnih površina, što ukazuje na izuzetnu  ekstenzivnost domaće poljoprivrede. Optimalno za uslove Srbije je učešće stočarstva  u poljoprivredi od najmanje 60 odsto, sa brojem uslovnih grla  po hektaru oraničnih površina.
Nasleđeni i još nerešeni problemi iz prethodnog perioda doprinose da poljoprivredna proizvodnja, već duži niz godina, ostvaruje sporiji rast u odnosu na svoje objektivne proizvodne mogućnosti i značaj u ekonomskoj strukturi zemlje. Pad fizičkog obima
proizvodnje posebno dolazi do izražaja u uslovima postojećeg, ekstenzivnog načina proizvodnje, u kome se i nepovoljni klimatski uslovi ekstremno ispoljavaju.
 • Fizički obim ostvarene poljoprivredne proizvodnje u tranzicionom periodu imao je velike oscilacije: ekstreman rast u
  2001.
  godine od 18,6 odsto, u 2004. od 19 odsto i u 2008. od 9,1 odsto i 2011. godine  rast od 0,8 odsto, kao i značajan pad u petogodišnjem periodu, što je karakteristika ekstenzivnosti  proizvodnje; Mada u trenutku  pisanja ovog rada nema zvaničnih podataka o štetama od suše u agraru  Srbije u 2012. godini, one su veće od tri milijarde dolara. Suša je odnela  deo biljne proizvodnje, uticala je na pokolj stoke, pa će biti manja i  ukupna proizvodnja u agraru. Bio je planiran rast od oko dva odsto,a  ostvaren je pad između 17 i 2o odsto
Ekstenzivnost primarne poljoprivredne proizvodnje odlikuju i sledeći nepovoljni
uticaji
:
 1. Dugogodišnji nepovoljan položaj u primarnoj i sekundarnoj raspodeli zbog  depresiranih cena poljoprivrednih proizvoda i dispariteta cena industrijskih  inputa i agrarnih proizvoda;
  • cene inputa imaju  rast do 30 odsto na godišnjem nivou,  što značajno poskupljuje troškove setve i doprinosi niskoj produktivnosti  i nepovoljnom;
 2. Veoma niska akumulativna i reproduktivna sposobnost komercijalnih i porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ostalih robnih poljoprivrednih proizvođača;
 3. Dezinvestiranje, kao posledica neadekvatnog sistema finansiranja i politike kreditiranja neprilagođene specifičnostima poljoprivredne proizvodnje;
 4. Izražen nedostatak potrebnih repromaterijala, pre svega mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja, kao i energenata;
 5. Opadanje tehničko tehnološkog nivoa i ekstenzifikacija biljne i stočarske proizvodnje, uz opadanje i variranje proizvodnje po jedinici kapaciteta;
 6. Smanjenje potrošnje osnovnih poljoprivrednih proizvoda u zemlji kao rezultat niske kupovne moći stanovništva u visokom stepenu doprinosi stagniranju poljoprivredne proizvodnje i njene dalje stagnacije.
 7. Ograničenost robnih fondova i skroman rast izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (posmatrano u odnosu na realne mogućnosti).
  • Preko 50 odsto prometa poljoprivredno-prehrambenih  proizvoda je u sivoj zoni. Izbegavanje plaćanja pdv nanosi štetu proizvođačima  i državi. Istovremeno, u velikim trgovinskim lancima sistem plaćanja od
   180 dana značajno umanjuje obrtna sredstva poljoprivredi i doprinosi prelivanju  finansijskih sredstava iz poljoprivrede   u druge sektore privrede
   ;
  • Od 1994. godine dominantan izvor  ulaganja u poljoprivredu potiče iz agrarnog budžeta. Poslednjih godina visina  sredstava u agrarnom budžetu beleži tendenciju relativnog i apsolutnog smanjenja.  Učešće agrarnog budžeta u nacionalnom budžetu smanjeno je u periodu 2004 2012. godine sa  5,3 odsto na 2,2 odsto;
  • Potrošnja kompleksnih đubriva  smanjena je za 50 odsto, a azotnih za 35 odsto posmatrano u odnosu
   na sredinu osamdesetih godina
   ;
  • Poljoprivredu Srbije karakteriše velika diversifikovanost poljoprivrednih gazdinstava i njihova velika isparcelisanost (prosečne veličine ispod tri ha i 7 parcela), nedovoljna opremljenost poljoprivrednom mehanizacijom, koja je, međutim, tehnološki prevaziđena i zastarela (prosečne starosti preko 20 godina), mala upotreba mineralnih đubriva i izuzetno niska produktivnost u svim oblastima proizvodnje (prosečni prinosi u biljnoj proizvodnji su 1,5-2,5 puta niži, dok je produktivnost u stočarskoj proizvodnji manja za 3-5 puta u odnosu na pojedine zemlje u EU);
  • Posmatrano po stanovniku u Srbiji  se godišnje (2008.)  potroši 60,3 kilograma mesa i prerađevina (mesa ukupno 39,6 kilograma od čega junećeg i goveđeg četiri kilograma, svinjskog  16,9 kilograma, jagnjećeg 1,1 kilograma i živinskog  16,6 kilograma), što je skromno u poređenju sa pojedinim zemljama u Evropi. Godišnja
   potrošnja mesa po stanovniku u EU iznosi 74,9 k
   ilograma ( Nemačkoj  86,7 kilograma, Francuskoj 69,6 kilograma, Italiji 67 kilograma, Grčkoj (68,1 kilograma). U potrošnji dominira svinjsko meso sa godišnjim
   prosekom od 41,3 k
   ilograma (EU). Potrošnja konzumnog mleka (bez prerađevina) od 60,3 litara po
   stanovniku je manja u odnosu na prosečnu potrošnju u EU prosek je 82,5
   litara. (Nemačka 64,1 litara., Franciska 70,2 litara., Grčka 65 litara.).Međutim, ukolilo se upoređuje potrošnja mleka i prerađevina razlike
   su veće. U Srbiji je godišnja potrošnja mleka i prerađevina 83,6 litara, što  je skromno u poređenju sa potrošnjom u EU-27 (245 l
   itara) i Nemačkoj (308 litara).  U potrošnji voća (59,3 kilograma i povrća 145,9 kilograma) po stanovniku, Srbija zaostaje dva –  tri puta u odnosu na prosek  potrošnje  u EU;
 • Prelaz poljoprivrede na tržišne uslove poslovanja praćen je značajnim razvojem spoljne trgovine. U 2008. godini vrednost izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dostigla je vrednost od 2 milijarde dolara, uvoza u visini od 1,5 milijarde dolara i ostvaren je suficit u visini od 500 miliona dolara. Ostvarena je stopa pokrivenosti uvoza izvozom
  od 1,35 sa udelom izvoza u BDP koji realizuje poljoprivreda od 40
  odsto. Ista tendencija je nastavljena i u 2009. godini. U 2011. godini izvoz iz agrara Srbije iznosi je 2,7 milijardi dolara, a uvoz 1,4 milijarde dolara i ostvaren je suficit od 1,3 milijarde dolara;

  Pravci razvoja i očekivani rezultati
Osnovni pravac budućeg razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije je optimalno korišćenje i očuvanje raspoloživih proizvodnih kapaciteta, povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, izmena proizvodne strukture u korist intenzivnih vidova proizvodnje namenjenih izvozu, proizvodnja visokofinalnih i visokokvalitetnih proizvoda. Cilj takvog razvojnog pravca je podmirenje domaće tražnje i značajno povećanje izvoza visokokvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U tom
smislu Vlada bi trebalo da usvoji koncept povećanja proizvodnje i izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru dugoročnog Nacionalnog plana poljoprivredne proizvodnje.
Razvoj poljoprivrede u Srbiji usmeriti na modernizaciju i promenu proizvodne strukture u pravcu veće tržišne orijentacije i poboljšane ukupne efikasnosti agrara. Proizvodno i tehnološko prestrukturiranje i rast produktivnosti u poljoprivredi, kao i veću
konkurentnost na domaćem i svetskom tržištu bazirati na ekološkim, energetskim i ekonomskim kriterijumima. Srbiju treba pretvoriti u područje tradicionalno – konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Bez proizvodnje genetski modifikovanih biljnih i životinjskih organizama. Uvoz GMO proizvoda i prerađevina potrebno je jasno deklarisati na ambalaži proizvoda
radi informisanja potrošača. Istovremeno, razvoj naučno istraživačkog rada i primena postojećih i novih znanja i tehnologije omogućiće značajno povećanje obima i ekonomičnosti poljoprivredne proizvodnje.
Doslednim sprovođenjem programa razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije i svestranog razvoja sela, savremena i industrijalizovana poljoprivreda i prehrambena industrija bi predstavljala osnovu ubrzanog razvoja celokupne privrede i značajno doprinosila bržem razvoju ostalih grana industrije i infrastrukture. Dohodak, posebno tržišnog proizvođača u poljoprivredi, trebalo bi da bude iznad proseka dohotka u ostaloj privredi (što je karakteristično za EU), jer je rad u poljoprivredi znatno teži i složeniji od rada u industriji.
Umesto sadašnjih 778.000 sitnih poljoprivrednih gazdinstava, u Srbiji bi oko 2020. godine bilo oko 450.000 komercijalizovanih gazdinstava, sa prosečnom veličinom od oko 20 hektara. Ostalo bi bile okućnice i sitna gazdinstva, koja bi, organizovana u zadruge takođe, bila značajna, ne samo za naturalnu potrošnju već i za tržište. Posebno, potrebno je definisati programe
specifične proizvodnje cveća, rasada, proizvodnje povrća u plastenicima, živinarske proizvodnje(jaja i brojlera),  pojedinih vrsta
voća, gljiva i druge. U strukturi poljoprivredne proizvodnje stočarstvo bi trebalo da ima dominantnu ulogu, a biljna proizvodnja bi se zasnivala na iskorišćavanju genetskog potencijala novostvorenih visokorodnih sorti hibrida i gajenih biljaka. U seoskim sredinama trebalo bi da bude locirano oko 35 – 40 odsto industrijskih delatnosti vezanih za poljoprivredu, gde bi  bila otvorena nova radna mesta za veći broj raspoložive radne snage sa sela, a smanjio bi se pritisak na gradove gde su sve izraženiji socijalni i ekološki problemi. Na poslovima izvozno orijentisane proizvodnje visoko vredne hrane, proizvodnje junećeg mesa, plantažne proizvodnje lekovitog bilja, proizvodnje povrća u plastenicima, zatim, seoskom turizmu, kao i na berzanskim poslovima u prodaji cveća i povrća, moguće je do 2015. godine uposliti 200.000 radno aktivnog stanovništva. Istovremeno, u ostalim delatnostima industrije, zdravstvu, obrazovanju i uslužnom sektoru (trgovina i seoski turizam) bio bi angažovan deo aktivnog stanovništva. Na taj način, uslovi života bi se značajno izjednačili sa uslovima života u gradu, a orijentacija prema selu i poljoprivredi bi bila privlačnija za  mlade,  školovane kadrove.
Mogućnosti izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Na osnovu raspoloživih kapaciteta i mogućnosti boljeg korišćenja rezultata naučno – tehnološkog progresa, istraženosti svetskog tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda objektivno je moguće proizvesti dovoljne količine kvalitetnih proizvoda za obezbeđenje prehrambene sigurnosti stanovništva, strateške rezerve i značajnih viškova za izvoz. Brži razvoj izvozno usmerene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije  zahteva primenu koncepta održivog razvoja poljoprivrede, tehničko-tehnološku modernizaciju, unapređenja organizacije rada i ukupne organizovanosti ovih delatnosti, uključujući dugoročne i povoljne mere poljoprivredne politike.
Prema rezultatima globalnog istraživanja tražnje na svetskom tržištu, dostignutog stepena proizvodnje i spoljnotrgovinske razmene poljoprivrede i prehrambene industrije kao i projekcije rasta proizvodnje ove grupe proizvoda,  mogu da se  determinišu proizvodi i potencijalna tržišta:
Pšenica – 500.000 tona sa orijentacijom na tržišta Makedonije, Bosne i Hercegovine,  Irana, Alžira, Maroka i Egipta
Kukuruz – oko 1,5-2 miliona tona merkantilnog i oko 25.000 tona semenskog kukuruza. Moguća tržišta zemlje EU, Ruska Federacija, Ukrajina, Bosne i Hercegovine  i Makedonije.
Šećer – 250 hiljada tona, sa orijentacijom na tržišta EU (preferencijalna kvota 180.000 tona), Makedonije, Bosne i Hercegovine, i Ruske Federacije
Suncokretovo ulje – 100 hiljada tona. Tržište bivših jugoslovenskih republika, zemlje Evrope, uključujući i Rusku Federaciju
Duvan i prerađevine – oko 3.000 tona. Duvan u zemlje Evrope, a cigarete na tržište, pre svega, Ruske Federacije
Meso – stoka Živa junad i juneće meso –  oko 20.000 tona na tržište EU (preferencijalna kvota 8.750 tona) – Italije i Grčke, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Ruske Federacije i zemlje Srednjeg Istoka; Žive ovce – 3.000 tona. Orijentacija na arapska tržišta i bliska arapska tržišta; Ovčije meso – 3.000 tona kvalitetnog jagnjećeg mesa. Orijentacija na tržišta Italije, Grčke, Švajcarske i nekih zemalja Srednjeg Istoka; Konzervisano meso – oko 30.000 tona sa orijentacijom na tržišta
SAD (kuvana šunka i svinjsko meso termički obrađeno u limenkama), tržište EU, RuskeFederacije i Ukrajine
Voće, povrće i prerađevine – u vrednosti od 700 miliona dolara sa orijentacijom na tržišta EU (Nemačka, Austrija, Italija, Velika Britanija) i Ruske Federacije
Vino – 30.000 tona sa orijentacijom na tržišta Nemačke, SAD, Japan, Kanada
Lekovito bilje i šumski plodovi – oko 60 miliona dolara na tržišta SAD, Austrije,
Italije, Nemačke
Povećanjem obima i izmenom proizvodne strukture poljoprivredne proizvodnje uz donošenje i primenu adekvatnih mera poljoprivredne politike, posebno u domenu finansiranja spoljnotrgovinske razmene, moguće je da 2015. godine poljoprivreda u Srbiji da u potpunosti zadovolji  domaću tražnju i da ostvari više od tri milijarde dolara deviznog priliva od izvoza. Do 2020. godine, poljoprivreda u Srbiji bi trebalo da zadovolji  domaću tražnju na višem i kvalitetnijem nivou i obezbedi devizni priliv od oko šest milijardi dolara, a oko 2030. godine devizni priliv od 9-10 milijardi dolara.
Finansiranje poljoprivredne proizvodnje
Finansiranje poljopivredne proizvodnje predstavlja u ovom trenutku najznačajniji problem poljoprivredne politike, polazeći od činjenice da ni jedna ekonomska delatnost ne može imati valjane performanse ako pitanje njenog finansiranja nije adekvatno rešeno. U dosadašnjem periodu država se pokazala kao odlučujući faktor u kreiranju monetarno – kreditnih mera i bila je osnovni činilac u politici finansiranja srpske poljoprivrede.
U izgradnji, funkcionisanju i razvoju sistema finansiranja poljoprivrede u tržišnim uslovima, država bi trebalo da obezbedi: funkcionisanje integralnog tržišta na celom  srpskom privrednom prostoru; razvojnu orijentaciju i koncept ekonomske politike u saglasnosti sa stanjem, ograničenjima i potencijalnim mogućnostima uključivanja Srbije u međunarodne privredne tokove; sprovođenje ekonomskih reformi i postizanje opšte stabilnosti tržišta i povećanje kupovne moći stanovništva; svojinsku i upravljačku transformaciju privrednih društava; razvoj i osposobljavanje poslovnih banaka, osiguravajućih društava i penzionih fondova kao institucionalnih, potencijalnih investitora preko kojih bi se objedinjavala sredstva i obavljalo finansiranje
poljoprivrede. U investicionoj politici prioritet trebalo bi da imaju programi koji obezbeđuju ekonomičnu proizvodnju, rentabilnost i profit, kao i da ispunjavaju kriterijume u eliminisanju deficita, povećanju izvoza i oživljavanju
sela. To su tri kriterijuma koji bi trebalo da budu osnova  za određivanje  prioriteta.
Pored sredstava iz budžeta Republike Srbije namenjenog poljoprivredi koji ima svoju ulogu u podsticanju proizvodnje, poljoprivreda bi trebalo da učestvuje u ukupnim proizvodnim investicijama najmanje sa 20 odsto. Uz postojeće, u poljoprivrednoj proizvodnji trebalo bi koristiti hipotekarne i lombardne kredite što bi, bez sumnje, povećalo obim investicija i doprinelo bi većoj odgovornost za namensko korišćenje sredstava.
Zadruge se moraju osnivati na principu da pored uloženog udela obavezno da postoji obezbeđeno jemstvo čime se stvara veća sigurnost kod kreditiranja poljoprivrede.
Mere za obnovu reformisanog zadrugarstva
Organizovanjem savremene poljoprivredne proizvodnje, prerade i prometa u zadrugama i njihovim savezima značajno se doprinosi obezbeđenju prehrambene sigurnosti zemlje, jačanju robnih rezervi i većem izvozu poljoprivredno – prehrambenih proizvoda. U tom cilju neophodno je da se po hitnom postupku donese novi zakon o zadrugama, koji je u dužem periodu u formi nacrta.
U cilju veće efikasnosti u poslovanju zadruga i njihovih saveza u tržišnim uslovima privređivanja, pored racionalne organizovanosti zadruga, neophodna je veća podrška Vlade radi stvaranja stimulativnijih uslova za rad ѕzadruga. Brži razvoj zadrugarstva razvojem i unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i prerade u zadružnim organizacijama i šire, zahteva
donošenje adekvatnih mera poljoprivredne politike, od kojih su najvažnije:
 • Polazeći od značaja finansiranja tekuće proizvodnje i investicija u poljoprivredi potrebno je da se u Republici dugoročno
  reši sistem finansiranja poljoprivrede u skladu sa specifičnostima ove delatnosti. Od posebne je važnosti obezbediti stalne i realne izvore sredstava za finansiranje tekuće poljoprivredne proizvodnje, kao i neophodna investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za prerađivačke pogone, osnovno stado i dugogodišnje zasade.
 • Merama poljoprivredne politike trebalo bi da se obezbedi da državni podsticaji budu usmeravani preko zadruga za sva registrovana i neregistrovana porodična gazdinstva koja ugovaraju proizvodnju i nabavku inputa preko zadruga.
 • Preko nacionalne službe za zapošljavanje treba obezbediti sufinansiranje dela  ličnog dohotka za sva lica zaposlena u zadrugama na poslovima sa posebnom odgovornošću, ili ceo iznos godišnjeg ličnog dohotka prilikom prvog zapošljavanja.
 • Izmenama i dopunama Zakona o carinama omogućiti oslobađanje i plaćanje od carinskih dažbina na uvoz poljoprivredne mehanizacije i opreme,  semena, sadnog materijala i priplodne stoke (koje se ne proizvode u zemlji) za potrebe zadrugara i zadruga.
 • Poreskom politikom treba stimulisati razvoj zadrugarstva i poljoprivredne proizvodnje u brdsko-planinskim regionima.
  Pored postojećih poreskih olakšica, treba osloboditi zadruge poreza na dobit, ukoliko ga ulažu u svoj razvoj, a takođe potrebno je poreskim olakšicama stimulisati promene proizvodne strukture u skladu sa ekološkim, tržišnim i ekonomskim kriterijumima.
 • Merama poreske politike potrebno je osloboditi zadruge plaćanja pdv,  za sve preuzete proizvode od zemljoradnika na čuvanje, skladištenje ili preradu,  do prodaje kupcu.
  • Zadruge i njihovi savezi treba da budu oslobođeni plaćanja takse, prilikom osnivanja, kao i ugovora o osnivanju, a
   potrebno je ispitati mogućnosti oslobađanja takse pri registrovanju pogonskih mašina i opreme, koja se koristi u primarnoj proizvodnji i preradi.
  • Izmeniti i dopuniti Zakon o nasleđivanju ili doneti Zakon o nasleđivanju poljoprivrednog zemljišta i porodičnih gazdinstava. Osnovno načelo izmena i dopuna važećeg Zakona o nasleđivanju ili predloženog posebnog zakona je da poljoprivredno gazdinstvo, po pravilu, može naslediti samo jedan naslednik, jedno lice. Ako nijedan od naslednika ne bi ispunjavao propise ovim Zakonom, nasleđivanje bi se odložilo sve dok se ne nađe lice koje bi preuzelo to zemljište. Vlasnika neobrađenog poljoprivrednog zemljište potrebno je oporezovati nekoliko puta više u odnosu na postojeću poresku tarifu.
  • U duhu Zakona o zadrugama neophodno je obezbediti kadrovske i materijalne pretpostavke radi sprovođenje dosledne zadružne revizije. Zadružna imovina mora da ostane u vlasništvu zadruga i ne može da se transformiše  u državno vlasništvo.
  • Radi brže obnove i reformisanja zadrugarstva i njihovih saveza potrebno je preduzeti odgovarajuće mere na primeni Zakona o vraćanju oduzetog zemljišta, oslobađanjem zemljoradničkih zadruga obaveza plaćanja naknada
   bivšim vlasnicima. U primeni Zakona o vraćanju zadružne imovine zadrugarima i Zakona o svojinskoj transformaciji, za preduzeća u čijim su nastajanjima učestvovale i zadruge, a koja su u međuvremenu privatizovana, država je dužna da zadrugama vrati pun iznos procenjenih sredstava zadruga- ulagača.
Predlog subvencija i finansijskih podsticaja
Brže proizvodno i tehnološko prestrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u pravcu veće tržišne orijentacije, racionalizacije, specijalizacije, povećanja produktivnosti i kvaliteta proizvodnje, ostvarivanja ekvivalentnih ekonomskih uslova poslovanja svih ekonomskih subjekata, međusobno i prema uslovima u drugim privrednim oblastima, obezbeđivanja stabilnog rasta i razvoja proizvodnje, snabdevanja domaćeg tržišta i izvoza, zahtevaju odgovarajuće instrumente direktne i indirektne, materijalno – finansijske podrške proizvođača na jedinstvenim osnovama.
Nacionalnim programom poljoprivredne proizvodnje, na dugoročnoj osnovi, potrebno je definisati vrstu proizvodnje,
njen obim, strukturu i kvalitet uvažavajući agroekološke i proizvodne potencijale na regionalnom nivou zavisno od veličine gazdinstva, kao i procenama o kretanju tražnje na domaćem i međunarodnom tržištu. Merama poljoprivredne politike bila bi obuhvaćena programom definisana proizvodnja uz selektivan i izdiferencirani pristup. U skladu sa Nacionalnim  programom poljoprivredne proizvodnje, u prvoj godini primene zbog ograničenih mogućnosti, povećanja učešća agrarnog budžeta u
nacionalnom budžetu, potrebno je odrediti prioritete u sistemu podsticaja poljoprivrede Srbije.
Kako poslednjih godina visina sredstava u agrarnom budžetu beleži tendenciju relativnog i apsolutnog smanjenja (učešće agrarnog budžeta u nacionalnom budžetu smanjeno je u periodu 2004 – 2012. godine sa 5,3 odsto na 2,2 odsto), predlaže se da
u  2013. godini učešće agrarnog budžeta bude pet odsto ukupne vrednosti nacionalnog budžeta, a da u narednim godinama taj udeo dostigne 10 odsto.
Subvencije i podsticaji u poljoprivredi Srbije trebalo bi da obuhvate sistem sledećih mera:
 1. premije za određene poljoprivredne  proizvode,
 2. regrese za upotrebu bioloških  faktora rasta i drugih troškova proizvodnje,
 3. beneficiranje kamata, i
 4. subvencije izvoza, do ulaska u  STO
Sredstva za ove namene trebalo bi da budu obezbeđena u budžetu Republike.
U cilju povećanja ukupnog obima i kvaliteta primarne poljoprivredne proizvodnje, izmene strukture ukupne poljoprivredne proizvodnje, definisane Nacionalnim programom, a u  u pravcu bržeg razvoja i veće relativne zastupljenosti stočarstva na bazi domaćih agroekoloških potencijala, i podsticanja komercijalizacije i koncentracije ponude nekih proizvoda koji su tržišno nestabilni, potrebno je obezbediti novčane premije proizvođačima za proizvedene i isporučene (prodate) količine određenih proizvoda. Premije je potrebno utvrditi republičkim propisima u apsolutnom iznosu dinara po jedinici proizvodnog kapaciteta (hektaru, ili grlu stoke) ili prodatog proizvoda i isplaćivati ih svim proizvođačima ovih proizvoda, nezavisno od organizacionog oblika, za ukupne količine, koje u određenom periodu kao sopstveni finalni proizvod prodaju na tržištu, ili za sopstvene potrebe zadržavaju za dalju reprodukciju na sopstvenoj farmi.
1. Premije je potrebno obezbediti za:
 • Proizvodnju svežeg mleka
 1. po priplodnoj kravi u ravničarskom
  regionu, odnosno u brdsko – planinskom regionu i prigraničnim oblastima.;

 2. individualnim proizvođačima koji uzgajaju pet i više muznih krava i isporučuju
  tržištu više od 3.000 litara mleka mesečno, uvećana 25 odsto;
 3. proizvođačima ovčijeg i kozjeg mleka koji isporučuju
  tržištu mleko, isplaćuje se premija po grlu;
 4. za pšenicu, po hektaru zasejanih površina;
 5. za suncokret, po hektaru zasejanih površina;
 6. za soju, po hektaru zasejanih površina;
 7. za uljanu tikvu i uljanu repicu, po hektaru zasejanih površina;
 8. za šećernu repu, po hektaru zasejanih površina;
 9. za duvan, orijentalnog i krupnolisnog tipa (berlej i virđinija po hektaru zasejanih
  površina;
 10. za industrijsku proizvodnju povrća (grašak, paprika, paradajz, krastavac-kornišon), po hektaru zasejanih
  površina;

  1. za hmelj, po hektaru zasađenih površina;
  2. za plasteničku proizvodnju povrća i cveća, zavisno od obima prodatog proizvoda
 • Za uzgoj priplodnog podmlatka
  1. steone  junice plemenitih rasa, uzrasta 15-18 meseci i telesne mase oko 400 kilograma i testirani priplodni bikovi.
   bremenita  šilježad, uzrasta 12-16 meseci i telesne mase oko 35 kilograma, priplodne ovce i testirani  priplodni ovnovi, dok se u brdsko – planinskom regionu  i prigraničnim oblastima premija uvećava za 25 odsto
  2. suprasne  nazimice plemenitih rasa, uzrasta 7 – 10 meseci i telesne mase 110 kilograma i testirani nerastovi,  i
  3. pčelinja  društva.
 • Za utovljenu stoku
  1. utovljenu  junad sa završnom telesnom masom preko 480 – 550 kilograma;
  2. utovljenu  jagnjad telesne mase preko 30 kilograma;
 • Za proizvodnju osnovnih biljnih kultura

2. Regresiranje faktora rasta proizvodnje i ostalih inputa

·        Radi podsticanja većeg korišćenja bioloških faktora rasta poljoprivredne proizvodnje, potpunijeg iskorišćenja specifičnog regionalnog agroekološkog potencijala i smanjivanja ukupnih ulaznih troškova u poljopoprivrednu vertikalu proizvodnje, potrebno je obezbediti regrese za proizvodnju inputa, i to:
 • za kvalitetno sortno seme pšenice i soje, po hektaru zasejanih površina;
 • za  seme krmnog bilja (legumunoze, trave i smeše trava)  po hektaru zasejanih površina;
 • za  kvalitetno sortno seme krompira, po  hektaru zasejanih  površina;
 • za  kvalitetan sadni materijal voćarskih kultura i bezvirusne kalemove određenih  sorti vinove loze, po dosadašnjem modelu  premija;
Regrese za inpute potrebno je utvrđivati po jedinici proizvedenog i realizovanog proizvoda i isplaćivati poljoprivrednim proizvođačima direktno, odnosno indirektno preko specijalizovanih organizacija koje se bave proizvodnjom i prometom ovih proizvoda. Subvencionisanje ulaznih troškova u poljoprivredi potrebno je obezbediti nižim stopama poreza (PDV) na: dizel-gorivo (D-2) za poljoprivredu; određenu opremu i rezervne delove; građevinski materijal za ulaganja u izgradnju i proširivanje poljoprivrednih gazdinstava.
 1. Regresi kamata na kredite za poljoprivredu
Visina regresa dela kamata (ugovorene i plaćene) na ukupne kratkoročne kredite korišćene (preko poslovnih banaka) za proizvodnju, sezonske zalihe i rezerve poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, potrebno je utvrđivati  srazmerno dužini ciklusa proizvodnje, odnosno koeficijenta obrta, u odgovarajućem procentu od iznosa kamate obračunate po eskontnoj stopi NBS. U proseku trebalo bi regresirati oko 50 odsto kamate obračunate po eskontnoj stopi NBS, odnosno diferencirano po
pojedinim namenama, i to:
a)      45 odsto za ratarsku proizvodnju: pšenice, kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i duvana, uključujući i proizvodnju semena ovih proizvoda i proizvodnju semena krompira i ječma,
b)      55 odsto za stočarsku proizvodnju – tov stoke (goveda, svinja, ovaca i živine), proizvodnju mleka, uzgoj rasnog priplodnog podmlatka u stočarstvu (goveda, svinja, ovaca i živine) i pčelinjih društava.
c)      35 odsto za sezonske zalihe i rezerve: pšenice, kukuruza, uljarica i sirovog ulja, šećerne repe i šećera, duvana, uključujući i zalihe semena ovih kultura i seme krompira, mesa, sterilizovanog mleka i mleka u prahu, zalihe vina u vinarskim podrumima i zalihe jabuka u hladnjačama.
Subvencije agrarnog izvoza
Zalažući se za članstvo u STO predlog je da se do prijema zadrži koncept izvoznog subvencioniranja poljoprivrede. Izvozne subvencije i podsticanje izvoza poljoprivrednih proizvoda potrebno je obezbediti za domaće proizvode i proizvode više faze prerade sa visokim učešćem domaće supstance, odnosno za proizvode sa većim neto deviznim efektom. U okviru budžeta Srbije  potrebno je obezbediti sredstva za direktne izvozne subvencije – isplate proizvođačima – izvoznicima na dinarsku protivvrednost ostvarenog njihovog deviznog priliva. Nivo izvoznih subvencija potrebno je utvrđivati selektivno i višekriterijumski prilagođavati, na osnovu dugoročnih bilansnih procena i konjunkturnih kretanja na domaćem i svetskom tržištu, kao i opštih uslova i nivoa poljoprivrednog protekcionizma na glavnim izvoznim tržištima uz puno uvažavanje potpisanih Sporazuma o liberalizaciji trgovine na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi (posebno EU i CEFTA).
Sistemske mere u poljoprivredi
Koncipiranje ekonomske politike u agraru za 2013. godinu treba da se bazira na punom oporavku poljoprivrede, utvrđene Nacionalnim programom za poljoprivredu, njenoj finansijskoj konsolidaciji i afirmaciji intenzivne proizvodne strukture što treba da se realizuje podrškom iz Agrarnog budžeta, koji je u 2012. godini iznosio 30,3 milijarde dinara i predstavljao samo  2,4 odsto ukupnog budžeta Republike Srbije za 2012. godinu.
U 2013. godini je neophodno usredsrediti se na izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja,  kojim treba da se definiše status agrara, tako da bude: ekonomski profitabilan, tržišno orijentisan i interesantan za farmere i poljoprivredna preduzeća da se ovom delatnosti bave iz čisto ekonomskih – profitnih razloga, ostavljajući drugim nadležnim organima da se bave socijalnom politikom na selu i to za period ne kraći od 10 godina (obaveza iz Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2009. godine).
Dosledna primena SSP, pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) realizacija CEFTA i EFTA sporazuma kao i
realizacija Nacionalnog programa za integraciju u EU (NPI) predstavljaju prioritetne ekonomske ciljeve Republike Srbije. Ovi procesi se odvijaju paralelno, a njihov zajednički krajnji cilj je integracija Srbije u evropske i svetske ekonomske tokove.
Pored pomenutih prioriteta, jedan od osnovnih ciljeva bi u 2013. godini morao biti rast poljoprivredne proizvodnje po stopi od oko dva odsto. To je moguće ostvariti uz primenu adekvatnih mera ekonomske politike, uvećanim sredstvima Agrarnog budžeta, Fonda za razvoji/ili razvojne banke – fonda za razvoj poljoprivrede u modelu sa Agrobankom, fondova za razvoj pokrajine i lokalnih samouprava, poslovnog bankarstva i drugih, domaćih i inostranih finansijskih institucija.
Zaključak
Poljoprivredna proizvodnja odvija se  pod velikim uticajem klimatskih i drugih globalnih promena sa dramatičnim rastom cena hrane i nafte, odnosno inflacije i u razvijenim zemljama zapada. Nad svetom se sve izraženije nadvija avet gladi koja preti da ugrozi živote skoro jedne milijarde ljudi. Očigledno da svet nema zajedničku strategiju za borbu protiv ovih problema.
U takvim okolnostima Srbija mora što pre da donese svoju Strategiju o razvoju poljoprivrede i predupredi sve moguće
posledice manje proizvodnje hrane na cene, inflaciju i ne dozvoli uvoz hrane. Istovremeno većim izvozom hrane obezbeđuje se veći motiv za ulaganje u ovaj sektor privrede. Procene su da će ovako stanje u svetu potrajati najmanje do 2015. godine.
Razvoj poljoprivrede u Srbiji treba usmeriti na modernizaciju i promenu proizvodne strukture u pravcu veće tržišne orijentacije i poboljšanje ukupne efikasnosti agrara. Proizvodno i tehnološko prestrukturiranje i rast produktivnosti u poljoprivredi, kao i veća konkurentnost na domaćem i svetskom tržištu treba se bazirati na ekološkim, energetskim i ekonomskim kriterijumima.
Srbiju treba pretvoriti u područje tradicionalno – konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Istovremeno, razvoj naučno istraživačkog rada i primena postojećih i novih znanja i tehnologije omogućiće značajno povećanje obima i ekonomičnosti poljoprivredne proizvodnje. Dakle, izrada Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije do 2020. godine predstavlja apsolutni prioritet.
Literatura
1. Jevtić, S, Stanković, V.:,,Karakteristike poljoprivrede Srbije u 2006. godini sa mogućnostima unapređenja u narednom
periodu“, Tržište, Novac, Kapital, br.2, PKS, april –  jun 2006. Beograd
2.Jevtić,S., Stanković, V, Vučković, S.: ,,Izvozne performanse poljoprivrede Srbije u periodu od 2000. godine do danas“, Tržište, Novac, Kapital, br. 2, PKS april-jun 2007. Beograd
3. Jevtić,S., Stanković, V.: ,,Izvozno orijentisan rast i razvoj poljoprivrede Srbije“, Tržište, Novac, Kapital, br.
1, PKS, januar – mart 2010. godine
4.Pejanović,R., Tica,N. (2007): ,,Dileme oko koncepta našeg agrarnog razvoja“, Agroekonomika, Departman za ekonomiku
poljopoivrede i sociologiju sela, tematski zbornik, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, br. 36, str. 7 – 24.
5. Privredna komora Srbije (podaci izneti na Upravnom odboru i Skupštini PKS, decembra 2012. godine)
6. Republički zavod za statistiku Srbije: Statistika spoljne trgovine
7. Tomić, D, Gulan, B.,: ,,Poljoprivreda Jugoslavije – pre i posle sankcija“, Institut za ekonomiku poljoprivrede,
Beograd 1999. godine
Agrarni budžet
U predvidjanjima za 2013. godinu u Privrednoj komori Srbije je izneto, a će Agrarni budžet u Srbiji u 2013. godini iznositi 39,3 milijade dinara 3,68 odsto nacionalnog budžeta. S dodatnim prihodima, Ministarstvo poljoprivrede će imati na raspolaganju 40,2 milijarde dinara od kojih je 32,8 milijardi dinara namenjeno za subvencije, a sredstva će biti raspoređena u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je na usvajanju u republičkoj Skupštini. Deo podsticajnih mera
predviđen je u obliku neposrednioh podsticaja koji su namenjeni za direktnu podršku proizvodnji i sprovodiće se u cilju povećanja prihoda, pojeftinjenja proizvodnje, povećanja konkurentnosti i punih agrotehničkih mera. Budući zakon o podstijima u Srbiji biće dokument od strateškgo značaja koji će obavezivati svaku buduću Valdu da ga poštuje i sprovodi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *