Nacionalni tim za preporod sela Srbije 6: Procedure za osnivanje porodične firme, preduzeća

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ ФИРМЕ – ПРЕДУЗЕЋА

Све ово намењено је предузетницима. Одмах се поставља питање ко је предузетник? То је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом.

Предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина која се стиче у вези са обављањем делатности. Предузетник, такође, обавља делатност под пословним именом које садржи име и презиме предузетника, опис претежне делатности, ознаку предузетника или ,,пр“ и седиште.

Предузетник може писаним овлашћењем поверити посло-вођење способном физичком лицу, пословођи. Пословођа мора бити у радном односу код предузетника.

Предузетник може донети одлуку о наставку обављања делатности у форми привредног друштва. Након губитка својства предузетника, брисањем из регистра и регистрације оснивања привредног друштва, то физичко лице остаје одговорно целокупном својом имовином за обавезе настале у вези са обављањем делатности предузетника до тренутка брисања из регистра предузетника.

Прописана документација и накнада

Уз пријаву оснивања прилаже се доказ о идентитету предузетника – за домаће физичко лице фотокопија личне карте, за странца фотокопија пасоша или фотокопија личне карте, ако је издата странцу. Накнада за регистрацију износи 1.200,00 динара. Све се обавља за један дан.

ОТПОЧИЊАЊЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

Отпочињање пословне активности привредног друштва у Србији од предузетника захтева: регистрацију у Агенцији за привредне регистре, јединствену пријаву запослених на обавезно социјално осигурање и отварање рачуна код пословне банке. Уколико предузетник жели да има привредно друштво, онда мора да испуни следеће услове:

Пословни простор

Привредно друштво и друго правно лице мора имати службену адресу у Србији како би се могло регистровати. Правни заступник може привремено користити своју пословну адресу као адресу друштва у оснивању.

Овера докумената

Сви правни документи морају бити оверени код суда. Висина накнаде за ову документа зависи од висине вредности основног капитала.

Оверени превод

Уколико је неки од докумената на страном језику, мора бити преведен од стране сталног судског тумача на српски језик.

Отварање рачуна код банке

Оснивачки капитал мора се положити на рачун код банке, а потврда о уплати служи као доказ при регистрацији друштва.

Пријава за упис оснивања друштва

Пријава за упис правног субјекта подноси се на прописаном обрасцу Агенцији за привредне регистре (јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистра пореских обвезника). Уз попуњену пријаву прилаже се документација, прописана посебно за сваки облик организовања и доказ о уплати накнаде. Јединствени систем регистрације

Привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају регистарски/матични број који издаје Републички завод за статистику, порески иденфитикациони број (ПИБ) који издаје Пореска управа и број осигураника здравственог осигурања који издаје Републички завод за здравствено осигурање.

Уколико нису испуњени услови за упис у Јединствени регистар пореских обвезника, привредни субјект ће бити регистрован у Агенцији уз обавештење да се за доделу ПИБ обрати Пореској управи.

Уколико нису испуњени услови за регистрацију обвезника плаћања здравственог доприноса,, субјект ће бити регистрован уз Агенцији и упућен да се обрати Републичком заводу за здравствено осигурање.

Мора се уплатити такса за добијање регистарског/матичног броја и решење Агенције за привредне регистре.

Јединствени систем пријаве запослених на обавезно социјално осигурање

Достављањем ,,М“ обрасца послодавац пријављује запосленог истовремено на пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености. Јединствена пријава на ,,М“ обрасцу подноси се организационој јединици Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, према седишту обвезника привредног друштва, односно његове организационе јединице.

Путоказ за оснивање фирме

Ко ће ми помоћи?

 • Привредне коморе
 • Министарство економије и регионалног развоја
 • Агенција за привредне регистре
 • Национална агенција за регионални развој – NARR
 • Развојна агенција Србије
 • Струковна и гранска удружења
 • Фонд за развој
 • Банке
 • Органи локалне самоуправе
 • Национална служба за запошљавање
 • Инспекцијске службе

КОРИСНЕ АДРЕСЕ

Агенција за привредне регистре

Бранкова 25

11.000 Београд

Тел: 381 11 2023 350

www.apr.gov.rs

Народна банка Србије

Краља Петра 12

Тел. 381 11 3027 100

Немањина 17

11.000 Београд

Тел: 381 11 3338 000

www.nbs.rs

Управа царина Булевар АВНОЈ-а 155а

11.070 Нови Београд

Тел: 381 11 2015 800

www.upravacarina.rs

Министарство финансија и привреде

Кнеза Милоша 20

11.000 Београд

Тел: 381 11 361 32 45, 364 26 00

www.mfp.gov.rs

Министарство рада и социјалне политике

Немањина 22 – 24

11.000 Београд

Тел: 381 11 3616 263

www.minrzs.gov.rs

Републички завод за статистику

Милана Ракића 5

11.000 Београд

Те: 381 11 2412 922

www. stat.gov.rs

Фонд за развој Републике Србије

Булевар Немањића 14а

18.000 Ниш

Тел: 381 18 4150 199

www.fondzarazvoj.gov.rs

Национална Агенција за регионални развој (НАРР)

Национални центар: Зајечар, Трг ослобођења бб

19.000 Зајечар Тел: 381 19 445 301

Канцеларија Београд: Трг Николе Пашића 5/VI

Tел: 381 11 20 60 888

www.narr.gov.rs

Национална служба за запошљавање

Дирекција

Светозара Марковића 37

34.000 Крагујевац

Тел: 381 34 505 500

Краља Милутина 8

11.000 Београд

Тел: 381 11 2929 800

Позивни центар за послодавце 0901/300 301

www.nsz.gov.rs

Републичка инспекција рада

Немањина 22 – 26

11.000 Београд

Тел: 381 11 3607 600

www.minrzs.gov.rs/cms/sr/inspektorat -za-rad

Републичка тржишна инспекција

Омладинских бригада 1

11070 Нови Београд

Тел: 381 11 3614 334

www. mtu.gov.rs

Привредна комора Србије

Ресавска 13 – 15

11.000 Београд

Тел: 381 11 3300 900

www.pks.rs

Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12

11.000 Београд

Тел 011 264 13 55

www.pks.rs

Приврeднa кoмoрa Вojвдoинe, Хajдук Вeљкoвa 11

21.000 Нoви Сaд

Teл. 021 480 37 00

www.pkv.rs

Рзвојна агенција Србије (РАС)

Кнеза Милоша 12

11.000 Београд

Тел: 381 11 3398 550

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *