NIIS – Fundamentalna analiza (F _ SCORE)

Tradicionalna podela na hartije vrednosti i hartije rasta karakteriše hartije vrednosti kao hartije koje imaju nizak P/B i P/E racio, suprotno kod hartija rasta ovi pokazatelji su visoki. Benjamin Graham sugeriše kako P/E racio ne bi trebao biti veći od 20 što implicira kada se uzme u obzir marža sigurnosti da ne bi trebalo kupovati hartije koje imaju ovaj racio veći od 12, 12,5. Međutim pri interpretaciji ovih racia treba biti oprezan često se može desiti i da kupovina hartija sa njihovim visokim vrednostima donese abnormalni prinos. S druge strane i hartije sa niskim P/B i P/E raciom mogu biti precenjene. Preduzeće ima u posmatranom period abnormalno visoku zaradu koja nije održiva u budućnosti. Za ocenu da li se investiranjem u hartije vrednosti može ostvariti abnormalni prinos veoma često se koristi F _ SCORE. Ovaj model uključuje devet varijabli pomoću kojih se ocenjuju izgledi preduzeća u budućnosti. Varijable koje prikazuju pozitivne izglede se označavaju sa 1, a one sa negativnim izgledima se označavaju sa 0.

Preduzeće predmet naše analize NIS a.d, Novi Sad ima tekuće PB  1,33 i PE  2,87

U sledećoj tabeli je prikazan F _ SCORE  za NIIS

Deskripcija Vrednost Oznaka
F1=1 Ako preduzeće ima pozitivnu ROA 30,45% 1
F2=1 Ako je ROA u tekućoj godini veća od ROA u prethodnoj godini 30,45% > 24.17% 1
F3=1 Ako je CFO/Aktiva pozitivan 25.60% 1
F4=1 Ako je CFO veći od neto dobitka 0.85 0
F5=1 Ako je stopa poslovnog dobitka u tekućoj godini veće od te stope u prethodnoj godini 21,43% > 15,95% 1
F6=1 Ako koeficijent obrta u tekućoj godini prevazilazi ovaj koeficijent iz prethodne godine 1,40 < 1,51 0
F7=1 Finansijski leveridž se smanjuje u odnosu na prethodnu godinu 1,08 < 1,43 1
F8=1 Ako se racio tekuće likvidnosti povećava u odnosu na prethodnu godinu 0,72 > 0,55 1
F9=1 Ako preduzeće ne emituje ekviti u tekućoj godini Ne 1

 

Napomene:

ROA je računata kao odnos poslovnog dobitka i početne aktive

Finansijski leveridž je obračunat kao odnos ukupnih dugova i vlasničkog kapitala.

Podaci o broju akcija i ceni akcija i podaci iz pojedinačnih finansijskih izveštaja korišćeni u obračunu su preuzeti sa www.belex.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *