NIS: Kvalitet dobitka

Главна сврха анализе квалитета добитка је у томе да обезбеди што потпуније инпуте за процес предвиђања зараде предузећа и приноса акционарима, одлучивања учесника на тржишту капитала на бази тих предвиђања, и у крајњој линији формирања тржишних цена хартија од вредности. У развијеним тржишним земљама се поред стандардне финансијске анализе у анализи квалитета добитка користе и бројни нестандардни поступци и методе у финaнсијској анализи. Ми ћемо у нашој анализи користии анализу кретања потраживања и прихода, рациа квалитета прихода и добитка, однос нормализованог пословног добитка и пословног добитка и акруал рациа заснована на билансу стања и новчаним токовима. У анализи евентуалне манипулације са извештајем о новчаним токовима ћемо се послужити слободним новчаним токовима.

Бржи раст потраживања од прихода  може означавати признавање прихода пре времена, или чак и фиктивно признавање прихода, као и неадекватну исправку вредности потраживања оптерећених ризиком наплате. С друге стране то може значити и релаксирање кредитне политике према купцима. У нашом случају овде се пре свега ради у успоравају и немогућности наплате својих потраживања једног по свему здравог предузећа које послује у нездравој привреди. Поред тога треба ипак имати у виду да неадекватно отписивање спорних потраживања води у смањење
добитних остварења у наредним периодима. Имајући у виду да се квалитет добитка мери његовом постојаношћу и вероватноћом његовог конвертовања у новчане токове неповољне екстерне околности имају негативно дејство на  квалитет добитка предузећа предмета наше анализе. У Напомени број 12 је обелодањена политика отписа потраживања. Ту је наведено да потраживања у износу од 9,621,695,000 млрд РСД нису отписана иако њихова наплата касни више од 90 дана. Разлог је што у скорој прошлости нису установљени пропусти у плаћању  или су потраживања додатно обезбеђена у складу са кредитном политиком Друштва. Ако прилагодимо рацио квалитета прихода ѕа овај износ добијамо вредност од 0,94 што је још увек испод 1. За похвалу је транспарентност предузећа предмета наше
анализе не само по овом питању већ за целокупни квалитет њихових напомена. Познато је да је квалитет обелодањивања у директној сразмери са квалитетом добитка. Напоменимо да смо период кредитирања купаца у даним рачунали узимајући у обзир потраживања на крају периода што је величина која се обично користи у обрачуну овог показатеља приликом испитивања квалитета добитка, супротно просечним потраживањима која се користе у стандардној рацио анализи.

Квалитет прихода од продаје (Quality Revenue Ratio) се рачуна као однос новчаних прилива од продаје и
прихода од продаје. Упозоравајући индикатор за овај рацио су вредности мање од 1. Процена квалитета прихода од продаје открива степен одступања наплате продаје у односу на евидентиране приходе од продаје. Циљ је да се открије
квалитет политике продаје и ризик који прати наплату продаје. Наиме, понекад, нарочито маркетинг менаџери, могу форсирати продају на кредит не водећи рачуна о могућностима наплате потраживања. У таквим условима, раст прихода омогућава исказивање повољнијих коефицијената обрта, а, самим тим, и стварања повољније слике о профибатилности и ликвидности. Значајније заостајање прилива за приходима открива повећани ризик од неликвидности, која је најчешће узрок стечаја. Ако је овај рацио ближи јединици, онда то значи да је ризик од неликвидности због немогућности наплате потраживања веома мали. Наравно важи и обрнуто. Ово је важно и због тога што ризик од неликвидности није условљен само висином и извесношћу прилива, већ и његовим временским распоредом.

Квалитет добитка (Quality of Earnings Ratio). Рацио квалитета добитка је брз и једноставан начин да се просуди квалитет исказаног добитка предузећа. Академичари и финансијски аналитичари овај рацио рачунају на различите начине. И док се у бројиоцу увек налази нето новчани ток из пословних активности у имениоцу се могу наћи и пословни добитак и нето добитак (алтернативно обе ове позиције се могу прилогођавати за износ амортизације). Ми смо у нашој анализи користили нето добитка пре свега због чињенице да наш званични образац за извештај о новчаним токовима у пословне активности укључује плаћене камате и пореза тако да су нето новчани ток из пословнх активности и нето добитак у великој мери компарабилне величине.

Пре разматрања рациа квалитета добитка напоменимо да су негативни нето новчани токови из пословних активности увек упозоравајући индикатор осим у слаучајевима када се предузеће налази у фази раста.

У последње две године долази до заостајања новчаних прилива од продаје и нето новчаних токова из пословних активности за приходима од продаје и нето добитком из разлога које смо већ идентификовали приликом анализе кретања потраживања и прихода.

Постојаност перформанси текућих зарада се смањује са величином акруал компоненте зараде и повећава са величином новчане компоненте;

Очекивања о зарадама уграђена у цене хартија не успевају да рефлектују у потпуности већу постојаност зараде повезану са новчаном компонентом зараде и нижу постојаност зараде повезану са акруалном компонентом зараде.

Ако се инвеститори наивно фиксирају на зараде онда ће они тендирати да прецене (потцене) хартије у којима је акруал компонента релативно висока (ниска). Ово настаје због тога што нижа постојаност перформанси зараде повезана са акруалном компонентом зараде није у потпуности антиципирана.

 

Предузеће предмет наше анализе има изразито високе акруал рацио бројеве што може указивати на креирање скривених губитака. Међутим ови показатељи се требају посматрати у контексту животног циклуса у којем се налази предузеће предмет анализе. Предузећа која се налазе у фази експанзије и имају значајна капитална улагања могу имати високе износе акруала. Због тога ћемо ми ову анализу допунити са показатељом који доводи у везу нормализовани пословни добитак са пословним добитком. Нето пословна имовина мора да се мења како се мења пословни добитак. Нето пословна имовина је одређена приходима и коефицијентом обрта имовине. Износ нето пословне имовине који је захтеван за дати ниво прихода  је одређен нормалним коефицијентом обрта и променом нето послоовне имовине. Ако су промене у нето пословној имовини веће од промена у приходима постоји сумња око манипулација са расходима..

Нормализовани пословни добитак = FCF +∆ Нормализована пословна имовина

= FCF + ∆Приходи / Нормализовани коефицијент обрта нето пословне имовине

Нормализовани коефицијент обрта се рачуна као просек из неколико претходних година. У нашем случају ми смо користили просек из последње две године.

Дијагностика: Нормализовани пословни добитак / Пословни добитак

Упозоравајући индикатор је ако је овај рацио већи од 1. У нашем случају овај рацио износи 0,24.

Приликом анализе извештаја о новчаним токовима инвеститори се често фокусирају само на његов део о шпословним активностима. Због тога предузећа која имају намеру да манипулишу користе тзв. Робин Худ трик узимају од богатих и дају сиромашним. Резултат таквог понашања је рецимо премештање новчаних одлива који припадају пословним активностима у инвестиционе активност. Алат да се открије овакво понашање је обрачун слободних новчани токова који се у овом случају рачунају као разлика између нето новчаних токова из пословних активности и капиталних издатака. Упозоравајући индикатор је када предузеће има позитивне нето новчане токове из пословних активности а негативне слободне новчане токове.

Предузеће предмет наше анализе има негативне слободне новчане токове у две године у посматраном периоду, међутим то је последица његове снажне инвестиционе
активности.

На крају имајући у виду све претходно показане показатеље можемо рећи да предузеће предмет наше анализе има задовољавајући квалитет добитка.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *