OBAVEŠTENјE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2019. GODINE

Na osnovu Zaklјučka Vlade 05 Broj: 339-6763/2019 od 04. jula 2019. godine, Republička direkcija za robne rezerve (u dalјem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD,  Novi Sad, od:

  1. fizičkih lica – nosilaca registrovanih polјoprivrednih porodičnih gazdinstava,
  2. zemlјoradničkih zadruga i
  3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaklјučen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavlјanju merkantilne pšenice.

 

Polјoprivredna porodična gazdinstva, zemlјoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar polјoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status polјoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/13, 102/15, 6/16 i 46/17, 44/18 – dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalazi se u aktivnom statusu.

Zemlјoradničke zadruge iz stava 1. ove tačke moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ulјarica.

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za lјudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena merkantilne pšenice je 20,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kuplјene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavlјanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, polјoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemlјoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zaklјučivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih polјoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemlјoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavlјenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, polјoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2.original izvoda iz Registra polјoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave „Produktnoj berzi“ AD, u Novom Sadu;

Zemlјoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu, su u obavezi da dostave:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

2.original Izvoda iz Registra polјoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave „Produktnoj berzi“ AD, u Novom Sadu.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, polјoprivredna porodična gazdinstva, zemlјoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i sledeću orginal dokumentaciju:

  • potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,
  • prijemnicu ili magacinski ulaz potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,
  • račun (ukoliko je prodavac PDV obveznik).
  • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdati od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

Zainteresovana polјoprivredna porodična gazdinstva, zemlјoradničke zadruge i skladištari Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavlјuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 10.07.2019.godine.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu, ili „Produktnoj berzi“ ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.

Na osnovu ovog poziva do 18. jula otkupljeno je 17.000 tona psenice. Dakle, ima mest aya jo[ 8.000 tona. Seljaci pšenicu ne nude jer nije privlačna cena. Neće ni iz solidarnosti da kupuju samo 10 odsto od ukupnog roda. Jer potrebe za robne rezerve su oko 150.000 do 200.000 tona. Ovako mali otkuop neće da utiče na povećanje cena na tržištu.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *