Vodič kroz zadrugarstvo 6: kako osnovati zadrugu?

II КАКО ОСНОВАТИ ЗАДРУГУ


Поштовани задругари,
 

Пошто смо вас у првом поглављу (ЗАДРУГАРСТВО – СВЕТСКИ ТРЕНД) овог практичног приручника сажето информисали о значају задругарства кроз кратки приказ појаве првих задруга и развоја задругарства у свету и код нас, са циљем да препознате и осетите дух задругарства, у овом, другом поглављу, с насловом КАКО ОСНОВАТИ ЗАДРУГУ, желимо да вас упутимо које би практичне кораке требало да учините, како бисте једноставно, брзо и ефикасно основали задругу. Као што знате, задругa је удруживање људи. Овом приликом, подсећамо вас и на термин кластер, који означава удруживање предузећа.

 

На страницама које следе приказаћемо оснивачка и друга документа која су вам неопходна на путу до оснивања задруге. На том путу, неопходну помоћ пру­жиће вам ваша локална самоуправа – општина или град и Кабинет министра за регионални развој и рад јавних предузећа Републике Србије, који је стуб – носач акције оснивања и ревитализације 500 задруга у 500 насеља – села Србије.

 

Поред неопходних докумената за оснивање задруге, у овом поглављу објављујемо у целости важећи Закон о задругама, који је Скупштина Републике Србије усвојила 29. децембра 2015. године.
Препоручујемо вам да пажљиво прочитате Закон о задругама, а ову прилику користимо да вас укратко подсетимо на неке његове битне чланове (или само њихове делове).

 

Закон о задругама – основни појмови
Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или делимично послује преко задруге…
Задруга се оснива и послује на следећим задружним вредностима: самопомоћ, самоодговорност, демократичност, једнакост, правичност и солидарност, које се спроводе у складу са задружним принципима…

 

Задруга стиче својство правног лица уписом у Регистар Послује под регистро­ваним пословним именом. Пословно име задруге обавезно садржи ознаку врсте задруге, правне форме, назива задруге и места седишта.

 

Претежна делатност задруге одређује врсту задруге. Претежна делатност је она делатност која је као таква одређена оснивачким актом и уписана у Регистар.

 

Врсте задруга
Задруге се могу основати као земљорадничке или пољопривредне, стамбене, потрошачке, занатске, радничке, студентско-омладинске, социјалне, здравствене, као и друге врсте задруга за обављање производње, промета робе, вршења услуга и других делатности у складу са овим законом.
Земљорадничке или пољопривредне задруге могу бити опште и специјализо­ване (ратарске, воћарске, повртарске, виноградарске, сточарске, пчеларске и др.).

 

Посебна заштита
Задруга ужива посебну заштиту Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе која се огледа у подстицању задругарства мерама
економске, аграрне и стамбене политике, као и других развојних политика, укљу­чујући давање одговарајућих олакшица и погодности, као и могућности оснивања посебних фондова (фондација) за развој задруга.

 

Оснивање задруге
Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о оснивању, усвајањем задружних правила и избором органа.
Задругу може основати најмање пет пословно способних физичких лица.
Најмањи број оснивача задруге из става 1. овог члана, не могу чинити лица која живе у заједничком домаћинству са оснивачем. Оснивачка скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако скупштини присуствује најмање пет оснивача.

 

Средства за оснивање и пословање задруге
Зависно од циљева оснивања и потребних средстава за оснивање и посло­вање, задруге се могу оснивати улозима или чланаринама, у складу са уговором о оснивању и задружним правилима.

 

Оснивачки акт
Оснивачки акт задруге је уговор о оснивању који се закључује у писаној форми. Потписи оснивача на уговору о оснивању оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа. Који је садржај уговора о оснивању, погледај у члану 18. Закона о задругама.
Задружна правила
Задружна правила су општи акт задруге којим се уређује управљање задру­гом, унутрашња организација задруге и друга питања у складу са овим законом. О садржају Задружних правила консултуј члан 19. Закона о задругама.
Основни капитал и улози задругара
Уколико задругари улажу у задругу улоге, они могу бити новчани и неновчани. Неновчаним улогом сматрају се ствари и права, изражени у новчаној противвред­ности. Улози задругара чине основни капитал задруге. Минимални основни капи­тал задруге износи 100 динара.
Задружним правилима одређује се минимални појединачни улог.
Улог и део улога се не могу враћати задругару, залагати нити бити предмет извршења или обезбеђења за обавезе задругара, за време трајања статуса задру­гара. Задругар може имати само један улог у задрузи.
Улози задругара не морају бити једнаки. Улог задругара не може се преносити правним послом.
Органи задруге
Задругом управљају задругари. У управљању задругом, задругари имају јед­нако право гласа по принципу „један задругар – један глас” у скупштини задруге.
Органи задруге су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и директор.
У задрузи која има мање од 20 задругара, задружним правилима може да се одреди да функцију управног одбора и надзорног одбора врши скупштина задруге. Ако задруга има више од 100 задругара, задружним правилима може се одредити начин њиховог представљања у скупштини.
Расподела добити
Задругар учествује у расподели добити сразмерно величини свог улога у за­друзи и вредности извршеног промета преко задруге, у складу са установљеним принципима расподеле добити уређеним задружним правилима.
Сложена задруга
Сложена задруга је правно лице које представља посебан облик организовања задруга Сложену задругу могу основати најмање две задруге.
Задружни савез
Задружни савез је правно лице које оснивају задруге или други задружни савези. Задружни савези се оснивају по врстама задруга, односно за одређену те­риторију. За оснивање новог задружног савеза потребно је најмање десет задруга.
Почетак рада задруге
Задруга односно задружни савез може да отпочне са обављањем делатности од момента регистрације у Регистар. Који се подаци уписују у Регистар? Погледај члан 77. Закона о задругама.
Казнене одредбе
Када оснујете задругу, поштујте одредбе Закона о задругама, јер су за привред­ни преступ (члан 102) и прекршаје (члан 103) предвиђене казне од 50.000 до

3.000.000 динара.
За непоштовање законских одредби, казниће се Ревизијски савез новчаном казном од 200.000 до 1.00.000 динара (члан 104), а задружни ревизор од 5.000 до

50.000 динара (члан 105).
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА У ПРОЦЕСУ ОСНИВАЊА ЗАДРУГЕ
(на примеру Воћарске задруге Бачка малина, основане у новембру 2016. године у Бачком Добром Пољу, у А. П. Војводини)
 • Уговор о оснивању задруге;
 • Задружна правила;
 • Записник са оснивачке скупштине;
 • АПР Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствен регистар пореских обвезника;
 • АПР Потврда о примљеној регистрационој пријави;
 • Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине да се задруга уписује у Регистар… ;
 • Картон депонованих потписа (оверава се у банци);
 • ОП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање (ове­рено код јавног бележника);
 • АПР Решење о упису у јединствени регистар… са именима задругара оснивача;
 • Уплатница новца АПР-у за оснивање (6.900,00 динара);
 • Захтев банци за пренос средстава положених на име уплате основног капитала на рачун домаћег привредног друштва,
 • Министарство финансија – Пореска управа издаје потврду о извр­шеној регистрацији.

 

Напомена: Због заштите личних података задругара, поједине цифре у доку­ментима заменили смо знаком X.

Задружна правила – стр. 1

Задружна правила – стр. 12 (последња)

Записник са оснивачке скупштине (стр. 1-2)

 

 


 

АПР Потврда о примљеној регистрационој пријави

 


Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине да се задруга уписује у Регистар…

 

Картон депонованих потписа (оверава се у банци)

ОП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање (оверено код јавног бележника – следећа страна)

АПР Решење о упису у јединствени регистар… са именима задругара оснивача (стр. 1-3)

Захтев банци за пренос средстава положених на име уплате основног капитала на рачун домаћег привредног друштва

Министарство финансија – Пореска управа издаје потврду о извршеној регистрацији

 

 

12 komentara

 1. Postovanje.
  Nas nekoliko je zainteresovano za osnivanje ZZ ali je potrebna dokumentacija preobilna i dosta slozena. problim je Ugovor i Zadruzna pravila. ako ima koji primer ovih dokumenata koji su azurni sa novim Zakonum molim vas da objavite.
  Hvala

  • Задружна правила Члан 19.
   Задружна правила су општи акт задруге којим се уређује управљање задру¬гом, унутрашња организација задруге и друга питања у складу са овим законом.
   Задружна правила садрже одредбе о:
   1) пословном имену и седишту задруге;
   2) делатности задруге;
   3) циљевима и основним смерницама пословне политике задруге;
   4) условима и начину стицања и престанка статуса задругара;
   5) одређивању органа који доносе одлуке о прихватању захтева за приступање задрузи и искључењу задругара из задруге у складу са одредбама овог закона;
   6) правима и обавезама задругара према задрузи и задруге према задругарима;
   7) износу основног капитала задруге у време оснивања, као и начину и усло¬вима за његово повећање и смањење;
   8) минималној вредности новчаног улога, односно чланарине оснивача и задругара који приступају задрузи после оснивања, начину и времену њихове уплате односно начину утврђивања вредности и начину и времену уношења неновчаних улога тих задругара;
   9) начину доношења одлуке о повећању и смањењу улога и правима и оба¬везама задругара у погледу повећања улога, као и начину доношења одлуке о повећању или смањењу висине чланарине код оних задруга које се оснивају са чланаринама;
   10) начину утврђивања и исплате улога задругарима, у случају престанка статуса задругара;
   11) броју чланова, начину избора, односно, разрешењу чланова органа управљања задруге;
   12) избору, опозиву, правима и обавезама представника задругара, ако скупшти¬ну чине њихови представници;
   13) образовању управног и надзорног одбора уколико задруга има мање од 20 задругара;
   14) сазивању седнице органа задруге, начину рада и другим питањима која се односе на рад и одлучивање органа задруге;
   15) поступку и надлежности органа задруге за изјављивање приговора на извештај задружног ревизора;
   16) врсти и износу јемства, уколико је предвиђено обавезно јемство, изузев за задруге које се оснивају уплатом чланарине;
   17) расподели добити и покрићу губитака задруге;
   18) књизи задругара;
   19) обавештавању задругара и пословној тајни задруге;
   20) међузадружној сарадњи;
   21) омогућавању и финансирању образовања и информисања задругара и других лица;
   22) статусним променама и престанку задруге;
   23) општим актима задруге и начину њиховог доношења и
   24) другим питањима од значаја за управљање и пословање задруге.
   Законски заступник задруге и председник скупштине задруге у обавези су да након сваке измене задружних правила сачине и потпишу пречишћени текст тог докумената.

  • Postanite zadrugari kod nas u novoosnovanoj zadruzi, pa možete kod vas napraviti ogranak. To je mnogo jednostavnije.
   Javite se na: 063 7302 634.
   Zadruga se zove Opšta zemljoradnička zadruga „Domaćini“ Dolovo

 2. Nekoliko prijatelja i ja, osnovali smo Opštu zemljoradničku zadrugu „Domaćini“ Dolovo.
  Jeste da je komplikovana papirologija, ali nismo odustali.
  Ako neko želi da bude naš kooperant ili da postane zadrugar, može se javiti na: 063 7302 634, zdravahrana013@gmail.com

  • poštovani Dragane,
   Kao razvojna agencija radimo na razvoju zadruge kao oblika socijalnog preduzetništva. Dobro došlo bi nam vaše iskustvo. Da li ste voljni da ga podelite sa nama.
   Inače radimo podršku početnicima u poslovanju ali je ovo specifično pošto treba da se posavi na osnovi socijalne ekonomije.

 3. Da li je neko imao iskustvo sa osnivanjem stambene zadruge?Svaka informacija mi je dobrodošla.

 4. Da li se može registrovati zadruga kao poslovna, koja bi prodavala proizvode ili pružala usluge iz određene vrste delatnosti?

 5. poštovani,nas 5 osnovalo je zadrugu pre godinu dana,u međuvremenu jedan od osnivača je umro a drugi otišao da radi u inostranstvo,kako možemo zameniti osnivače zadruge,na koji način?

  • Poštovani,
   Nekoliko mojih poznanica i ja bavimo se domaćom radinišću. Izrađujemo igračke različitim tehnikama (heklanjem, pletenjem, šivenjem).Ni jedna od nas nema registrovanu delatnost. Promet je isuviše mali da bi pokrio sve trškove. Da li bi osnivanjem zadruge domaće radinosti, mogle legalno da prodajemo svoje proizvode putem društvenih mreža i da ih nudimo trgovinama koje su zainteresovane za prodaju istih (ali bez papira to ne mogu). A ako ne na ovaj način, kako bi to bilo moguće.
   Srdačan pozdrav

   • Циљ задруга увек је био да се помогне мали, ситним и сиромашним произвођачима. Данас је просечна њива у Србији величиен 4,5 хектара у домаћинствима. На југу Србије је то 2,5 хектара у Војводини близу 10 хектара.

    Највеће сиромаштво у Србији је баш на југу Србије пет округа у Нишавском, Топиличком, Пиротском, Јабланичком и Пчињском округу. У Србији има 4.700 села – насеља и њих 1.200 је у фази неестајања. Цињ је да сети мали ситни произвођачи, који је и највише удруже. Да се удруже кроз задруге и да имају робну производњу коју ће преко задруге да продају и наплате. То ће моћи само ако се удруже. Ако се неудруже велики ће их појести. жДакле, не да ће пропасти него ће нестати.

    Сами овако како раде данас неће моћи никаква права да остваре. Ако нешто траже од Владе, то могу само удружени, као појединци – ништа неће остварити.

    Дружиовањемк у задруге неуносе никакв капитал као после Другог светскго рата, када су унили земљу, механизацију, куће… Данас удруживањем, уносе само свој производ који хоће да продају и да га наплате.

    Зато што смо неудружени развој пољопривреде Србије за поселедње три деценије имали стопу раста од само 0,45 одсто!

    Када се удуржи велики брoј малих произвођача уз помоћ задруге, где би био мањи ПДВ, где би јефитнији добијали сировиен, где би се организовали машђински прстенови. То еј да немроа свако да има и трактор и комбајн,и сејалцуиу… Већ да удружени свкао иам понешто и сви да користе…

    Тако би се повећала производња, не сировина, већ прерхамбдене индустрије. ДА извозимо финалaн производе,а не сировине за храну.

 6. Поштовани,
  Не видим нигде да постоји конкретан пример за статут задруге. Да ли је Статут обавезан документ?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *