Cash- Flow анализа: НИС, а.д. Нови Сад

Асихронизација токова прихода и расхода од токова прилива и одлива новца упућује нас на то да је погрешно заснивати инвестиционе одлуке само на процени токова рентабилитета базираних на приходима и расходима. Предузеће предмет наше анализе као што можемо видети из Табеле 1 има у целом посматраном периду веће приливе новца од прихода што би нас упућивало на постојање латентних резерви међутим то је последица природе пословања нашег предузећа (акцизна роба). Због тога ћемо се за оценну квалитета прихода послужити следећом формулом:

Приходи периода + почетна потраживања – крајња потраживања / приходи периода и добијамо да је тај однос у 2010 0.99 а 2011 ттм је нешто нижи 0.96  што је последица бржег раста потраживања од  прихода од продаје што можемо да видимо из Табеле 2. Међутим увидом у табели видимо да наше предузеће за наше услове има изразито кратке периоде наплате потраживања а и чињеница да је ово траилиниг период у којем вероватно још није дошло до потпуног отписа потраживања са ризиком наплате можемо рећи да је квалитет прихода нашег предузећа задовољавајући и да не постоји претња угрожавања ликвидности по том основу. Орјентациона нормала за квалите прихода је 1, као и за квалитет добитка који се мери односом пословног добитка и нето новчаних токова из пословних активности. У случају нашег предузећа он је изузев у 2009 када је наше предузеће исказало губитак далеко изнад 1 (мисли се на квалитет добитка) што може указивати на постојање скривених губитака. Међутим увидом у извештај о новчаним токовима видимо да је то последица великих одлива за остале јавне приходе које има наше предузеће због своје природе пословања.

Оно што је важно је да су стопа новчаних токова из пословних активности и готовински принос на активу респективни у приличној мери. У то се и додадно можемо уверити ако погледамо Табелу 3 и извештај о новчаним токовима где можемо видети да предузће предмет наше анализе може у великој мери да покрије капиталне издатке који су у посматраном периоду знатни са кешом генерисаним сопственим пословањем. Наше предузеће је у овом периоду релаксирано од плаћања дивиденди међутим када би плаћаало дивиденду у неком просечном рациу исплате дивиденди за развијене тржишне привреде од 40-60% задржало би и даље у великој мери финансијску флексибилност, јер треба да имамо у виду да је наше преузеће имало у 2009 и велике приливе по основу обавеза али и велике одливе што имплицира да је репрогамирало своје дугове након преузимања и по рочности и по трошку камата.

Табела 1                                                                     У коеф , РСД

Анализа новчаних токова
Показатељи перформанси засновани на новчаним токовима
Назив рациа 2009 2010 2011 ttm
Квалитет прихода 1.55 1.55 1.50
Стопа новчаног тока из пословних активности 0.15 0.11 0.11
Готовински принос на активу 0.11 0.11 0.11
Квалитет добитка 0.13 1.48 1.90
Cash flow по акцији 107.32 107.97 127.65

 

Табела 2                                                                                  У 000 РСД

Анализа кретања прихода и потраживања 2009 2010 2011 ttm
Приходи 119,683,236 164,003,947 186,360,273
% повећање / смањење прихода -29.53% 37.03% 13.63%
Потраживања 11,394,204 12,997,854 20,525,673
% повећење / смањење потраживања -20.03% 14.07% 49.71%
Период кредитирања купаца у данима 39.11 27.15 32.84

Табела 3                                                                                 У коеф

Показатељи покрића засновани на новчаним токовима
Назив рациа 2009 2010 2011 ttm
Покриће капиталних издатака 1.87 0.99 0.71
Покриће капиталних издатака након плаћања дивиденди 1.87 0.99 0.71
Покриће дугорочних дугова 0.20 0.69 0.72
Покриће дивиденде #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Рацио инвестирања и финансирања 0.18 0.41 0.36

На крају погледајмо како тржишта вреднују новчане токове у ова тешка времена:

INA P/CF 9.25

НИС P/CF 4.87

Напомена ови рацио бројеви су израчунати на TTM трећи квартал 2011

3 komentara

  1. vrlo dobra i korisna analiza! MARKO

  2. Profesore,saglasan sam sa gore navedenim komentarima.Sjajna analiza i veoma korisna u prakticnoj primeni.Milojevic Vladimir

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *