Vrednovanje: Komercijalna banka a.d. Beograd

Метода дисконтовања слободних новчаних токова отказује у случају процене вредности капитала банака. Због тога ћемо  у процени вредности капитала банке која је предмет наше анализе користити методу резидуланог добитка. Овај метод је снажно повезан са PB рациом који се најчешће користи у процени вредности капитала банака када се процена ради помоћу релативног вредновања. Ако је ROE већа од цене капитала банка би требало да има  PB рацио већи од 1, и обрнуто ако је ROE мања од цене капитала PB рацио би требао да буде мањи од 1.

 

Табела1: Процена очекиване стопе раста помоћу фундамената у ооо РСД, коеф, %

  2006 2007 2008 2009 2010 2011/ просеци
КВ 15,975,297 19,478,125 26,244,649 28,406,080 42,735,634 44,275,566
Нето добитак 938,932 3,215,593 2,857,694 1,888,694 2,888,079 3,513,680
Дивиденда 159,489 101,911 264,456 46,956 171,086 n/a
Рацио исплате дивиденде 16,99% 3,17% 9,25% 2,49% 5,92% n/a
ROE 5,88% 16,51% 10,89% 6,65% 6,76% 7,94%
НРИД           7,56%
Нормализована ROE           9,10%
Очекивана стопа раста           8,41%

Напомене: КВ – Књиговодствена вредност сопственог капитала

                    НРИД: Нормализовани рацио исплате дивиденди

Очекивана стопа раста помоћу фундамената је обрачуната као производ нормализованог рациа исплате дивиденди који представља просечну вредност за период од 2006 до 2010, и нормализоване ROE која птредставља просек за период од 2006 до 2011. Предузеће исплаћује веома мали проценат добити као дивиденду што уз просечну профитабилност из претходно посматраног периода даје стопу раста од 8,41%. Ова стопа након приватизације, када би  било разумно да дође до повећања рациа исплате дивиденди може бити одржана само повећањем профитабилности. У обрачуну су коришћени подаци из финансијских извештаја банке преузети са www.kombank.com

   Табела 2: Одређивање цене капитала у коеф, %

  Иницијална фаза Терминална фаза
Безризична стопа 5,50% 5,50%
Премија за тржишни ризик 4,40% 4,40%
Beta 0,868 0,95
Премија за ризик државе 4,20% 3,00%
Цена сопственог капитала 13,52% 12,68%

 

Напомена: Безризична стопа је геометријска средина приноса на дугорочне државне обвезнице у периоду 1926 – 2011. Премија за тржишни ризик је обрачуната као разлика између геометријске средине приноса на дугорочне државне обвезнице за период од 1926 – 2011.

Izvor: Ibbotson® SBBI®, 2011 Classic Yearbook: Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation, 1926–2010 (Chicago: Morningstar, 2011).

Бета у иницијалној фази је прузета са  www.bloomberg.com. Претпоставка је да ће доћи до незнатног повећања бете у терминалном период због претпоставке повећања еквити мутипликатора. Банке имају додатну регулативу од стране централних банака што имплицира два потпуно супротна ефекта на ризик. Промена регулативе повећава ризик, док у исто време регулатива  преко контроле банака смањује њихов ризик У данашње време банке у свету имају изразито високе бете пре свега због њихове изложености ризику због пласмана у државне хартије. Банка предмет наше процене није изложена тој врсти ризика због чега смо приликом одређивања бете у терминалном периоду имали у виду преткризне вредности бета коефицијената.

У иницијаној фази је коришћена премија за ризик од 4,20%, док је претпоставка да ће у терминалној фази доћи до смањења ризика земље на стопу ризика коју тренутно има Хрватска.

 Табела 3: Обрачун садашње вредности абнормалне зараде у иницијалној фази у €

  1 2 3 4 5
Нето добитак 37,995,839 41,192,962 44,659,104 48,416,901 52,490,895
Трошак капитала 56,429,363 61,177,557 66,325,284 71,906,160 77,956,634
Абнормална зарада -18,433,523 -19,984,595 -21,666,179 -23,489,259 -25,465,740
Кумулативни дисконтни фактор 1,14 1,28866088 1,4628775 1,66 1,885153
Садашња вредност -16,238,243 -15,508,033 -14,810,658 -14,144,644 -13,508,580
Почетна КВ капитала 417,401,644 452,523,502 490,600,653 531,881,770 576636446
% цена капитала 13,52% 13,52% 13,52% 13,52% 13,52%
Трошак капитала 56,429,363 61,177,557 66,325,283 71,906,160 77,956,634
ROE 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10%
Нето добитак 37,995,839 41,192,962 44,659,104 48,416,901 52,490,895
Рацио исплате дивиденде 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56%
Плаћена дивиденда 2,873,982 3,115,810 3377987.4 3662224.9 3970379.3
Задржана зарада 35121857.1 38,077,151 41,281,117 44,754,676 48,520,515

 

Напомена: Курс евра 111 РСД за један евро

 

         Табела 4: Обрачун абнормалне зараде у терминалном периоду у €

Нето добитак у шестој години 98,857,110
Стопа раста 5,50%
Стабилна ROE 16,25%
Цена капитала у стабилној фази 12,68%
Почетна КВ капитала 608,351,451
Трошак капитала 77,138,964
Абнормална зарада 21,718,146
Терминална вредност 302,481,153

 

Напомена: Као стопа раста у терминалном периоду се користи безризична стопа која се користила у процени при обрачуну цене капитала. ROE у овом периоду је одређена као производ текуће ROA банке која је предмет процена и она износи 1,27% и медијане еквити мултипикатора за упоредиве банке из узорка приказаног у следећој табели, која износи 12,80. Да смо користили текући еквити мултипликатор Нове Кредитне Банке Марибор као компарабилне банке, и који износи 13,36 имали би нешто већу ROE – 16,97%.

        Табела 5: Еквити мултипикатор

Име упоредиве банке Еквити мултипикатор
Загребачка банка 7,18
Привредна банка Загреб 6,01
Нова Кредитна банка Марибор 13,36
Bank Polski SA 7,94
Bre Bank SA 12,25
Raiffeisen Bank 13,71
Commerzbank Ag 26,68
Intesa Sanpaolo 13,38
Медијана 12,80

 

Напомена: Еквити мултипликатор представља однос активе и сопственог капитала. Обрачунате вредности су рачунате на основу података из финансијских извештаја упоредивих банака на дан 31.12.2012

Извори: www.mojedionice.com, www.nkmb.si , www.investingbusinessweek.com

         Табела 6: Обрачун укупне вредности сопственог капитала у €

Вредност капитала 503,645,916
Број акција 13,881,010
Цена акција 36,28
Текућа цена акција 16,22

 

Напомена: До укупне вредности капитала смо дошли када смо на почетну књиговодствену вредност додали збир садашњих вредности абнормалних зарада у иницијалној фази и дисконтовану вредност абнормалне зараде у терминалном периоду. Абнормалну зараду из терминалног периода смо дисконтовали користећи дисконтну стопу од 13,52% тј. цену капитала из иницијалне фазе. Текућа цена акција је цена акција на дан процене 04.04. 2012.

Погледајмо сада везу између концепта резидуалног добитка и PB рациа. Банка у прошлости у континутету остварује мање ROE од цене капитала што имплицира и да би требало да има PB рацио мањи од 1. Претпоставка је да ће банка у будућности побољшати своју профитабилност што ову хартију сврстава у неку врсту хартије раста које могу донети значајне приносе инвеститорима. У случају да се претпоставка о побољшању профитабилности не оствари инвесститори ће трпити губитке.

Текући PB рацио је 0,56 а процењени PB рацио је 1,26

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *