IZVOZ PŠENICE I BRAŠNA IZ SRBIJE

IZVOZ PŠENICE I BRAŠNA

Agrar pogurao privredu

Srbija je na drugom mestu u Evropi, odmah iza Malte, po procentualnom rastu izvoza u dolarima u 2016. godini, a najveći doprinos tome je dao izvoz polјoprivrednih proizvoda. Samo u 2017. godini u svet je otpremljeno 211.259 tona pšenice i 93.490 tona brašna

Od jula 2016. godine do maja ove godine iz Srbije u svet je izvezeno ukupno 869.087 tona pšenice i 232.116 tona brašna. „Članice Udruženja Žita Srbijeu 2016. godini izvezle su 3,5 miliona tona agrarne robe i najviše doprinele suficitu u spolјnoj trgovini polјoprivrednih proizvoda“, kaže Vukosav Saković, direktor Udruženj „Žita Srbije’’. Kada posmatramo Evropu u prethodnoj godini, 14 zemalјa zabeležilo je rast izvoza, a izraženo u procentima, Srbija je na drugom mestu, odmah iza Malte“, kazao je Saković. Takvi trendovi nasavljeni su i u 2017. godini pa je po rečima direktora novosadske ,,Žitounije’’ Zdravka Šajatovića za pet meseci u svet izvezeno 211.259 tona pšenice i 93.490 tona brašna.

 

Inače, Srbija je u 2016. godini izvezla agrarnih proizvoda u svet u vrednosti 3,2 milijarde dolara, a uvezla za oko 1,6 milijardi dolara, pa je ona jedina privredna grana u zemlji koja ostvaruje suficit u ekonomskim odnosima sa svetom. To je dobro, ali bilo bi bolje kada bi se više izvozili poroizvodi iz viših faza prerade,ka ovo su samo sirovine za proizvodnju hrane.

U svetu je, samo 68 zemalјa u 2016. godini imalo rast izvoza u dolarima, a ako posmatramo rast u odnosu na prethodnu godinu u procentima – Srbija se nalazi na petom mestu.

„Sarađujući sa Organizacijom za hranu i polјoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u ovoj godini se trudimo da dodatno pobolјšamo tržišni ambijent kako bi rezultati u izvozu bili još bolјi“, ističe Saković.

Koordinator FAO i EBRD projekata u Srbiji Miloš Milovanović navodi da je projekat unapređenja izvoza žitarica i ulјarica iz Srbije započet početkom godine u saradnji sa „Žita Srbije“, i da EBRD i FAO žele da pomognu u podizanju kapaciteta lokalnih proizvođača i izvoznika, ali i „otvaranju vrata“ stranih tržišta na kojima Srbija još uvek nije prisutna sa svojim proizvodima. „Krenuli smo sa predstavlјanjem ovog sektora polјoprivrede Srbije na skupu proizvođača žitarica „Black Sea Grain“ održanom u aprilu ove godine u Kijevu, a u planu je i nastup na „Global Grain“ konferenciji koja će se održati u novembru ove godine u Ženevi“, navodi Milovanović.

Među najvećim izvoznicima su kompanije Almex iz Pančeva koji su postigli dobre rezultate u preradi i izvozu kukuruza, kompanija Konzul iz Novog Sada u izvozu ulјane repice i pšenice, novosadski GLENCORE SRB u izvozu suncokreta, beogradska kompanija RWA Srbija istakla se z u izvozu soje, VICTORIA GROUP iz Novog Sada postigla je vrhunske rezultate u izvozu sačme, Žito Bačka iz Kule je dobar primer izvoza brašna i MK Commerc u izvozu kukuruza.

Dobri rezultati nasavljeni su u u 2071. godini, dodaje  Zdravko Šajatović, koji kaže   da je u agrarnoj ekonomskoj godini od jula 2016. godine do maja ove godine iz Srbije u svet izvezeno ukupno 869.087 tona pšenice i 232.116 tona brašna.

IZVOZ PŠENICE

 

PŠENICA izvoz roda 2016. godine (jul 2016.-maj 2017. g.) ……………..869.199 tona

 

■      JUL …………………………………………………………………180.087 tone

■      AVGUST…………………………………………………………….193.760 tona

■      SEPTEMBAR……………………………………………………….147.574 tona

■      OKTOBAR………………………………………………………….  56.012 tona

■      NOVEMBAR………………………………………………………..  43.684 tone

■      DECEMBAR………………………………………………………..  36.823 tone

■      JANUAR…………………………………………………………….  20.470 tona

■      FEBRUAR…………………………………………………………..  36.010 tona

■      MART………………………………………………………………   46.133 tona

■      APRIL………………………………………………………………   45.484 tona

■      MAJ…………………………………………………………………   63.162 tona.

 

 

IZVOZ PŠENICE RODA 2016. GODINE PO DRŽAVAMA/TERITORIJAMA /tona/

ODREDIŠTE IZVOZA 2016. godina /po mesecima/ 2017. godina  /po mesecima/ UKUPNO
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Rumunija

Konstanca

120102 131941 81039 4645 1751 4098 2384 6070 2131 8382 16821   379364
UNMIK/ Kosovo 14636 17968 25506 22512 8928 5387 1237 4939 7954 3051 7139   119257
Crna Gora 10277 8132 7122 1544 872 215 156 1440 1484 156 235   31633
Makedonija 3686 2980 2654 2051 5218 5193 4763 3384 4969 6257 5054   46209
BiH 17324 20762 17144 18466 18799 16367 8388 16275 21897 21062 21305   197789
Italija 5266 4778 2656 0 1545 223 736 686 2624 914 1962   21390
Albanija 8726 7197 11218 6595 5375 3898 2608 2554 4133 5412 6999   64715
Hrvatska 0 0 68 100 679 708 0 507 517 0 2999   5578
Slovenija 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
Druge države 70 2 157 99 517 734 198 155 424 250     3254
 

UKUPNO

180087 193760 147574 56012 43684 36823 20470 36010 46133 45484  

63162

  869199

 

 

 

 

IZVOZ BRAŠNA

 

BRAŠNO od pšenice roda 2016. godine – izvoz (jul 2016.-maj 2017. )…………..232.116 tona

 

■      JUL ………………………………………………………………………18.429 tona

■      AVGUST………………………………………………………………….23.885 tona

■      SEPTEMBAR…………………………………………………………….22.419 tona

■      OKTOBAR……………………………………………………………….23.250 tona

■      NOVEMBAR……………………………………………………………..27.366 tona

■      DECEMBAR…………………………………………………………….. 23.297 tona

■      JANUAR………………………………………………………………… 13.993 tone

■      FEBRUAR………………………………………………………………..20.667 tona

■      MART …………………………………………………………………… 20.722 tone

■      APRIL…………………………………………………………………… 17.420 tona

■      MAJ……………………………………………………………………..  20.668 tona.

 

IZVOZ BRAŠNA OD PŠENICE RODA 2016. GODINE PO DRŽAVAMA/TERITORIJAMA /tona/

ODREDIŠTE IZVOZA 2016. godina  /po mesecima/ 2017. godina  /po mesecima/ UKUPNO VII-XI
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
BiH 6427 8117 7455 8036 8885 * 5667 6367 6560 5325 6072   68911
Crna Gora 3645 4454 4078 3891 4264   1871 2636 2846 2898 4470   35053
UNMIK

/Kosovo

2939 3629 3056 2987 3297   1877 2257 2275 1949 2796   27062
Makedon. 3330 4105 4249 4008 5067   1822 3402 3260 2586 4160   35989
Albanija 1121 2193 2099 2597 2476   1213 1700 1100 1130 1424   17053
Slovenija 372 359 396 580 644   179 23 45 24 27   2649
Hrvatska 170 482 265 197 194   34 121 143 24 169   1799
Grčka 24 0 170 23 48   0 73 48 48 48   482
Mađarska 0 122 122 318 0   48 65 25 0 24   724
Druge države 401 424 529 931 2173 23397 1282 4023 4420 3436 1478   42394
UKUPNO 18429 23859 22419 23250 27366 23297 13993 20667 20722 17420 20668   232116

*za decembar 2016.godine trenutno raspolažemo samo podatkom o ukupnom izvozu brašna .  Analitičke podatke o izvozu po državama još uvek nismo dobili. Iste ćemo dostaviti naknadno.

 

BILANSNA PROCENA UKUPNE PROIZVODNJE I RASPOLOŽIVIH KOLIČINA PŠENICE U EKONOMSKOJ 2016/17 GODINI U SRBIJI

 

l  Procenjene početne-prelazne zalihe ……………………….. cca 218.000 tona

(korišćen poslednji zvaničan podatak Ministarstva poljoprivrede)

Proizvodnja pšenice roda 2016.g……………………………cca 2.885.000 tona

———————————————————————————-

UKUPNO (1+2) raspoloživo…………………………………..cca 3.103.000 tona

======================================================

 

PROCENA POTROŠNJE  PŠENICE U EK. 2016/17 GODINI

 

l  Seme………………………………………………………………….cca 150.000 tona

l  Potrošnja mlinova …………………………………………………..1.200.000 tona

l  Stočna hrana………………………………………………………..cca 200.000 tona

 

l  Ukupno ostaje za  prelazne zalihe (uključujući i RR)

i izvoz pšenice ………………………………………………….  cca 1.553.000 tona,

od navedene količine:

■      izvoz jul 2016.-maj 2017………………………… 869.000  tona

■      Robne rezerve Srbije………………………   cca  200.000  tona

■      raspoloživo za izvoz do kraja tek. ek.

2016/17 godine  ……………………………   cca  484.000 tona.

=============

 

Prelazne zalihe pšenice 400.000 tona

Izvoz pšenice u maju (63.161 tona) bio je najveći izvoz još od oktobra 2016. godine (u aprilu je iznosio 44.484 tona), pre svega, zahvaljujući relativno dobrom izvozu u BiH i Konstancu. Izvoz pšenice u prvih jedanaest meseci tekuće ekonomske godine od jula 2016. do jula 2017. Godine (869.198 tona) premašio je izvoz pšenice za celu ekonomsku 2015/16. godinu (koji je iznosio 789.328 tona). Imajući u vidu da je do isteka tekuće ekonomske godine preostalo još mesec dana, prelazne zalihe pšenice roda 2016. godine mogle bi (po gruboj proceni) iznositi cca 400.000 tona.

 

PODBILANS IZVOZA BRAŠNA OD PŠENICE RODA 2016. GODINE

l  Izvezeno brašno u periodu jul 2016.- maj 2017. godine………   232.116 tona =====================================================

Izvoz brašna za jedanaest  meseci tekuće ekonomske godine bio je izvanredan i iznosio je oko 232 000 tona. Prosečni mesečni izvoz iznosio je oko  21.100  tona što je znatno više u odnosu na prosečni mesečni izvoz ostvaren u istom periodu u ekonomskoj 2015/16 kada je iznosio 18.000 tona (inače u pomenutoj ek. 2015/16. godini ostvaren je najveći godišnji izvoz brašna u ekonomskoj istoriji Srbije i za dvanaest meseci je iznosio 226.000 tona).  Realno se očekuje da će izvoz brašna do kraja tekuće ek.2016/17. godine preteći rekordan izvoz iz 2015/16.godine i da će iznositi oko 250.000 tona. Po posebnom aranžmanu u tekućoj ekonomskoj godini za Libiju je izvezeno oko 13.000 tona brašna.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *