VREDNOVANJE: AERO Aerodrom Nikola Tesla, a.d, Beograd

Analitičari često primenjuju tržišne množioce da procene vrednost akcija na ad hoc način. Vrednovanje korišćenjem tržišnih množioca može biti efikasno (brzo i provokativno) ali može biti takođe i pogrešno. Analitičari treba da proveravaju vrednosti preduzeća dobijene na ovaj način korišćenjem istorijskih proseka ili industrijskih proseka. Istorijski prosek nekog množioca za određeno preduzeće može biti odgovarajući danas ali samo ako su firmine fundamentalne karakteristike danas slične onima u prošlosti. Naravno da je za pravilno vrednovanje ovaj metod potrebno raditi sa više množioca kao i da je dobijene rezultate poželjno proveriti sa modelom diskontovanja očekivanih koristi. Nakon toga potrebno je observirati jedan rang vrednosti i na osnovu tržišnih informacija o određenoj hartiji doneti odluku o investiranju.

Tržišni množioci dovode u vezu tržišni podatak i računovodstveni podatak. Tako da je za pravilno vrednovanje potrebno oceniti stanje na tržištu ali i proveriti kvalitet računovodstvenih informacija.

 

Tabela 1: Izračunavanje stope rasta pomoću fundamenata u 000 RSD, %

Izračunavanje stope rasta pomoću fundamenata
Neto dobitak 1,937,373
Kapitalni izdaci 651,807
Amortizacija 777,371
Promene u obrtnom kapitalu -361,971
Neto prilivi (odlivi) iz aktivnosti finansiranja -2,047,474
FCFE -346,508
Knjigovodstvena vrednost kapitala 22,510,860
Stopa reinvestiranja 1.18
Stopa rasta 0.10

 

Napomena: Stopa rasta je obračunata na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu. Alternativno smo obračunali stopu rasta koja iznosi 5%. Do ove stope se dolazi kada se u obračun uzme prosečni racio isplate dividendi za poslednjih pet godina koji iznosi 28% i prosečne ROE u istom periodu koja iznosi 7.17%. Stopa rasta za uporediva preduzeća je takođe računata pomoću racia isplate dividendi i korišćeni su podaci iz njihovih poslednjih publikovanih finansijskih izveštaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Procena vrednosti kapitala P/E racio

Име упоредивог предузећа Beta x1 Очекивани раст x2 P/E рацио y
Fraport A.G FRA 0.864 0.06 11.36
Aeroporto di Firenze AFI 0.368 0.06 23.33
Aeroports de Paris SA ADP 0.757 0.05 15.02
Aerodrom Ljubljana, d.d AELG 0.612 0.01 3.86
Aer Lingus Group Plc AERL 0.882 0.06 6.32
Flughafen Zuercih AG -REG FHZN 0.968 0.05 12.05
Flughafen Wiena AG FGWNF 0.826 0.09 24.76
Shenzhen Airport Co 000089 0.748 0.12 6.69
Malta International Airport plc MIA 1.052 0.05 21.51
Suma 7.077 0.56 124.91
Prosek 0.786 0.06 13.88
b0 14.0965531
b1 0.34285305
b2 0.83661473
y=b0+b1x1+b2x2 13.91

Indikativna vrednost sospstvenog kapitala u 000 RSD 26952638
Cena po akciji 786.04
Tekuća cena akcija 487
Tekući P/E racio 7.46
Procenjeni P/E racio 13.91

Napomena: Ocenjeni racio od 13.91 se odnosi na stopu rasta od 10% za stopu rasta od 5% on je neznatno niži i iznosi 13.87. Tekući P/E racio za preduzeće predmet analize je na TTM osnovi kao i P/E racia za uporediva preduzeća. Zbog nedostupnosti bete za preduzeće predmet analize korišćena je prosečna beta uporedivih preduzeća od 0.786.

Tabela 4: Istorijska distribucija P/E racia za uporediva preduzeća

Uporedivo preduzeće Max P/E za posednjih 5 godina Min P/E za poslednjih 5 godina
Fraport A.G FRA 23.86 15.05
Aeroporto di Firenze AFI 151.35 32.49
Aeroports de Paris SA ADP 35.97 17.56
Aerodrom Ljubljana, d.d AELG 33.85 8.05
Aer Lingus Group Plc AERL 12.38 10.54
Flughafen Zuercih AG -REG FHZN 24.60 9.92
Flughafen Wiena AG FGWNF 20.35 7.31
Shenzhen Airport Co 000089 n/a n/a
Malta International Airport plc MIA n/a n/a

IZVORI:

www.begaero.rs

www.belex.rs

www.reuters.com

www.bloomberg.com

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *