Statistika Rođenja na Kosovu 2011

http://esk.rks-gov.net/SER/dmdocuments/Statistika%20Rodenja%20na%20Kosovu%202011.pdf

P r e d g o v o r

Agencija za statistiku Kosova (ASK) u ovom Biltenu, publikuje bazične podatke i pojedine

indikatore o Rođenjima na Kosovu za 2011 godinu.

Podaci u ovom Biltenu su konačni i rezultat su redovnih mesečnih istraživanja, a obrada i

publikovanje podataka vrši se godišnje.

Izvor za statistiku rođenja je Zakon o matičnim knjigama Br. 2004/46, za rođenja i Zakon o

službenoj statistici Br.04/L-036. Izveštajne jedinice su kancelarije civilnog stanja (Matičarske

službe) Kosova.

Prikupljanje podataka vršeno je putem posebnih statističkih instrumenata: Upitnik o

rođenjima DEM-1.

Prema zakonskim propisima o vođenju matičnih knjiga, slučajevi rođenja, obavezno se

upisuju u matične knjige ,za rođenja, u područja na kome su se desila, bez obzira na to da li

lica na koja se odnose događaji , imaju stalno prebivalište tu ili na drugom mestu.

Podaci demografike statistike obrađuju se i publikuju prema principu stalnog /uobičajenog

prebivališta lica, koji prema međunarodnim pravilima odgovara koncepciji stalnog

stanovništva, i isti princip, se primenjuje i u popisu stanovništva.

Prilikom korišćenja podataka publikovanih u ovom biltenu, Departman statistike stanovništva

ASKa će primiti sugestije, predloge i eventualne primedbe koje će pomoći na sadržajnom

obogaćivanju naradnih biltena.

Na pripremi Biletena radili su:

Besnik Dermaku, V.D Direktor Departmana statistike stanovništva,

Nazife Pushka, Šef sektora

Sanije Uka, Šef e sektora,

Ajshe Avdiu, Viši službenik za vitalnu statistiku,

Arijeta Sojeva, Službenik za vitalnu statistiku- Kompjuterska obrada

Ahmet Cakolli, Dizajn.

Priština, Jun, 2012 Izvršni direktor ASK,

Isa Krasniqi

Kratak istorik

Podaci o rođenjima, tokom perioda 1900-1912 obezbeđeni su od turskih teftera, koji su

vođeni u posebnim administrativnim kancelarijama i u verskim institucijama.

I tokom perioda 1921-1939g., podaci o vitalnoj statistici obezbeđeni su uglavnom putem

evidencija u verskim institucijama (crkve i džamije), njihov mali deo obezbeđen je od

državnih matičarskih kancelarija.

Posle Drugog svetskog rata, 9 Maja 1946godine, usvojen je Zakon o državnim matičnim

knjigama, kada je ova materija prešla u nadležnosti državnih organa.

Prikupljanje podataka o rođenjima u to vreme, vršili su matičari, mesečno, u zbirnim

pregledima, a oni su sadržili samo ukupan broj i pol. Prikupljeni mesečni podaci bili su pret

hodni demografski rezultati.

Nakon 1951 godine, demografski podaci su počeli da se prikupljaju putem individualnih

upitnika koji su se dalje obrađivali i potom su se dobili konačni podaci, prema prebivalištu i

vremenu kada se slučaj dogodio.

Rušenje Sistema Demografske statistike počinje početkom političkih nereda na Kosovu

1989. a totalno razaranje tokom rata 1999. godine, što je za posledicu imalo razaranje i

uništenje velikog broja matičarskih kancelarija kao i uništavanje i krađu-prenošenje velikog

broja matičnih knjiga (u nekim opštinama i matične knjige iz 1900g) u Serbiji.

Prvi pokušaji za početak fukcionisanja ove institucije učinjeni su krajem 1999.godine, kada

UNMIK formira novi registar koji je oživotvorio sa novim matičnim knjigama i izvodima.

U 2000 godini, od prioriteta je bila “Riaktivizacija Sistema vitalne statistike”, planirana u

Departmanu Statistike stanovništva ZSKa. Opštu tehničku pomoć obezbedio je Univerzitet

Montreala iz Kanade, a potom i Holandska Vlada.

Avgusta 2001., počinje prikupljanje podataka o rođenjima.

Demografsku statistiku, nakon rata 1999 godine, u startu pomogli su CIDA (Canadian

International Development Agency) u prvoj fazi I Holandska vlada u drugoj fazi –UNFPA bila

je izvršna agencija projekta.

Od decembra 2011godine stupio je na snagu Zakon o službenoj statistici Republike Kosovo

br.. 04/L-036.

Izvor podataka

Izveštajne jedinice podataka za Rođenja, su kancelarijre civilnog stanja –Matičari-,

Podaci se prikupljaju posebnim statističkim upitnikom DEM-1.

Prema zakonskim odredbama o vođenju matičnih knjiga – rođenja, se obavezno registruju u

matičnim knjigama, u mestu matičarske službe gde se slučaj dogodio, bez obzira na to da li

lica na koja se odnosi slučaj žive u tom ili u nekom drugom mestu.

Rezultati demografske statistike obrađuju se prema principu stalnog mesta stanovanja/prebivališta majke novorođenčeta.Tako, statistički demografski rezultati obrađeni

su po principu stalnog mesta stanovanja/prebivališta, koji odgovara koncepciji stalnog

(rezidentnog) stanovništva koji se primenjuje u popisu stanovništva.

Prema podacima prikupljenih u ovoj publikaciji, u 2011.god., na Kosovu su registrovana

34449 rođenja, od toga 34262 živorođeni, i 187 mrtvorođeni.

Koeficient vitalnosti je 4.5 (odnos između živih rođenja i mrtvih rođenja). Koeficient

maskuliniteta je 108.6.

Koeficient mrtvorođenih – fetalna smrt na 1000 rođenih je 5.5 promila.

98.4 % rođenja su se desila u zdravstvenim ustanovama, dok ostatak su se dogodila u

drugom mestu.

Najveći broj majki koje su rađale decu je starosne grupe 25-29 godina sa 36.0%, zatim kod

starosne grupe 20- 24 godine sa 24.4%, zatim kod starosne grupe 30-34 godina sa 23.8% i

ostale starosne grupe čine sa 15.8% od ukupnog broja rođenja.

Prosečna starost žena koje su rađale decu u 2011godini je 28.1 godine.

44.0% majki rodile su prvo dete, 28.9% rodile su drugo, 17.5 % rodile su treće dete i tako

redom.

Prema težini novorđenog deteta u zdravstvenim ustanovama, najveći broj odojčadi je težine

3000-3499gr. ili 30.9%, 3500-3999 gr. 23.2%, 2500-2999 gr. 12.4% % itd. Živorođena

odojčad sa težinom manjom od 1000 gr. čine samo 0.3%.

Za decu rođenu van lekarske ustanove, prema metodologji istraživanja, ne traže se podaci o

njihovoj težini.

Prema školskoj spremi, dominiraju majke koje su završile osnovnu školu sa 40.8 %,majke

koje su zarsili srednju skolu 39.4%,a majke sa višom školom I fakultetom učestvuju sa 9.2%

itd.

Ime koje je najučestalije u 2011. godini je za devojčice je ime, Sara 112, Tuana 110 itd., dok

za dečake ime Dion 140 i ime Leon 135 ,iitd.

Rođeno je 1034 blizanaca i 64 beba trojki i vise.

Vitalni fenomeni na Kosovu po godinama, 2002 – 2011

Živorođeni           Umrli ukupno    Odojčad          Prirodni priraštaj   Zaklj.brakovi         Razvedeni

2002 36136 5654 403 30482 18280
2003 31994 6417 483 25577 17034
2004 35063 6399 415 28664 16989 1293
2005 37218 7207 357 30011 15732 1445
2006 34187 7479 410 26708 15825 1480
2007 33112 6681 366 26431 16824 1558
2008 34399 6852 335 27547 17950 1026
2009 34240 7030 288 27210 20209 1555
2010 33751 7234 274 26517 18289 1453
2011 34262 7556 337 26706 17343 1469

 

Red rođenja deteta u procentima, 2002-2011

Godine Prvo Drugo Treće i više
2002 38,2 26,2 35,5
2003 37,4 28,3 34,3
2004 38,4 28,9 32,8
2005 38,6 29,8 31,5
2006 37,9 29,7 32,4
2007 38,8 29,7 31,4
2008 42,1 27,8 30,1
2009 42,4 28,2 29,4
2010 43,2 28,1 28,7
2011 44,0 28,9 27,1

 

Mesto rođenja deteta, 2002-2011

Godine Lekarska ustanova Kod kuće Drugo mesto
2002 85.5 13,0 1,2
2003 85,4 13,6 1
2004 88,5 11,1 0,4
2005 90,5 3,1 6,5
2006 92,2 7,3 0,6
2007 93,8 5,9 0,3
2008 95,3 4,5 0,2
2009 96,9 2,9 0,1
2010 98,3 1,6 0,1
2011 98,4 1,5 0,1

 

Tabela 1.1: Rođeni 1 prema mestu u kome se desilo porođaj prema stalnom

prebivalištu majke u opštini, 2011

Opština Mesto u kome se desio porođaj % Stalno prebivalište majke u opštini %
Dečani 52 0,2 737 2,1
Đakovica 2194 6,4 1761 5,1
Glogovac 358 1,0 1293 3,8
Gnjilane 1965 5,7 1535 4,5
Dragaš 259 0,8 746 2,2
Istok 85 0,2 721 2,1
Kačanik 17 0,0 683 2,0
Klina 170 0,5 966 2,8
Kosovo Polje 12 0,0 739 2,1
Kamenica 49 0,1 460 1,3
Mitrovica 1436 4,2 1563 4,5
Leposavić 2 0,0 4 0,0
Lipljan 58 0,2 1208 3,5
Novobrdo 0 0,0 36 0,1
Obilić 7 0,0 425 1,2
Orahovac 290 0,8 1282 3,7
Peć 2580 7,5 1740 5,1
Podujevo 87 0,3 1664 4,8
Priština 10670 31,0 3848 11,2
Prizren 4490 13,0 3386 9,8
Srbica 333 1,0 1090 3,2
Štimlje 0 0,0 539 1,6
Štrpce 5 0,0 68 0,2
Suvareka 114 0,3 1474 4,3
Uroševac 1769 5,1 2167 6,3
Vitina 50 0,1 924 2,7
Vučitrn 647 1,9 1324 3,8
Zubin Potok 5 0,0 18 0,1
Zvečan 0 0,0 7 0,0
Mališevo 60 0,2 1485 4,3
Junik 0 0,0 82 0,2
Mamuša 41 0,1 117 0,3
Elez Han 3 0,0 158 0,5
Gračanica 0 0,0 15 0,0
Raniug 0 0,0 0 0,0
Parteš 3 0,0 12 0,0
Klokot 0 0,0 9 0,0
Izvan Kosova 6638 19,3 163 0,5
Ukupno 34449 100,0 34449 100,0

 

Tabela 1.2: Živorođeni prema stalnom prebivalištu majke u opštini, polu, bračnom

statusu roditelja i mestu gde se dete rodilo, 2011

Pol Bračno stanje Dete se rodilo u:
Drugom mestu
Opstina Ukupno živa rođenja Muški ženski U braku Van braka Nelegitimno Lekarskoj ustanovi
Uz lekarskupomoć Bezlekarskepomoći
Dečani 736 374 362 441 295 0 719 14 3
Đakovica 1748 912 836 1045 702 1 1718 28 2
Glogovac 1285 643 642 837 448 0 1276 7 2
Gnjilane 1530 789 741 972 558 0 1526 3 1
Dragaš 739 404 335 492 247 0 620 85 34
Istok 713 359 354 428 285 0 711 2 0
Kačanik 679 349 330 469 210 0 666 12 1
Klina 963 490 473 592 369 2 937 24 2
Kosovo Polje 735 386 349 421 312 2 725 7 3
Kamenica 460 251 209 342 116 2 458 1 1
Mitrovica 1552 797 755 1128 424 0 1528 18 6
Leposavić 4 3 1 0 4 0 3 1 0
Lipljan 1200 657 543 715 484 1 1192 6 2
Novobrdo 36 19 17 26 10 0 36 0 0
Obilić 421 208 213 284 137 0 407 12 2
Orahovac 1277 679 598 631 644 2 1171 82 24
Peć 1731 870 861 812 916 3 1719 12 0
Podujevo 1653 847 806 895 757 1 1650 2 1
Priština 3831 1999 1832 2355 1474 2 3830 1 0
Prizren 3368 1780 1588 2031 1337 0 3342 21 5
Srbica 1083 578 505 689 394 0 1075 8 0
Štimlje 536 290 246 298 238 0 536 0 0
Štrpce 68 31 37 43 25 0 64 4 0
Suvareka 1469 750 719 791 678 0 1464 5 0
Uroševac 2158 1093 1065 1275 882 1 2149 4 5
Vitina 921 475 446 577 343 1 919 2 0
Vučitrn 1316 701 615 975 341 0 1299 15 2
Zubin Potok 18 9 9 13 5 0 18 0 0
Zvečan 7 3 4 6 1 0 7 0 0
Mališevo 1471 782 689 665 805 1 1455 13 3
Junik 82 45 37 44 38 0 81 1 0
Mamuša 117 65 52 24 93 0 76 33 8
Elez Han 158 87 71 129 29 0 155 3 0
Gračanica 15 7 8 9 6 0 15 0 0
Raniug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parteš 12 9 3 12 0 0 12 0 0
Klokot 9 6 3 6 3 0 9 0 0
Izvan Kosova 161 90 71 98 61 2 159 2 0
Ukupno 34262 17837 16425 20570 13671 21 33727 428 107
% 100% 52,1 47,9 60,0 39,9 0,1 98,4 1,2 0,3

 

Tabela 1.8: Živorođeni prema stalnom prebivalištu majke u opštini i etničkoj

pripadnosti majke, 2011

Opština Ukupno živa rođenja Etnička pripadnost majke
Albanka Srbkinja Turkinja Bošnjakinja RAE3 Ostali
Dečani 736 730 0 0 1 1 4
Đakovica 1748 1721 0 1 1 23 2
Glogovac 1285 1281 0 0 0 0 4
Gnjilane 1530 1509 6 4 0 8 3
Dragaš 739 522 0 0 217 0 0
Istok 713 660 0 0 20 31 2
Kačanik 679 669 0 0 1 9 0
Klina 963 917 0 0 1 41 4
Kosovo Polje 735 618 1 1 1 114 0
Kamenica 460 450 2 0 0 5 3
Mitrovica 1552 1494 2 1 8 41 6
Leposavić 4 4 0 0 0 0 0
Lipljan 1200 1144 0 0 0 54 2
Novobrdo 36 35 1 0 0 0 0
Obilić 421 392 8 0 1 19 1
Orahovac 1277 1259 4 0 1 13 0
Peć 1731 1602 3 0 37 82 7
Podujevo 1653 1645 0 1 0 5 2
Priština 3831 3787 1 18 7 6 12
Prizren 3368 2872 0 97 312 84 3
Srbica 1083 1079 1 0 0 0 3
Štimlje 536 532 0 0 0 4 0
Štrpce 68 61 7 0 0 0 0
Suvareka 1469 1448 0 0 1 17 3
Uroševac 2158 2097 0 0 0 55 6
Vitina 921 917 3 0 0 1 0
Vučitrn 1316 1307 1 1 0 5 2
Zubin Potok 18 18 0 0 0 0 0
Zvečan 7 7 0 0 0 0 0
Mališevo 1471 1464 0 2 0 3 2
Junik 82 82 0 0 0 0 0
Mamuša 117 21 0 91 1 4 0
Elez Han 158 158 0 0 0 0 0
Gračanica 15 12 1 1 0 1 0
Raniug 0 0 0 0 0 0 0
Parteš 12 0 12 0 0 0 0
Klokot 9 9 0 0 0 0 0
Izvan Kosova 161 117 1 5 10 7 21
Ukupno 34262 32640 54 223 620 633 92
% 100% 95,3 0,2 0,7 1,8 1,8 0,3

3Romi, Aškalije i Egipćani

Tabela 1.14: Živorođeni prema redu rođenja deteta i bračnom statusu roditelja, 2011

Red rođenja deteta Ukupno Živa rođenja Bračni status
U braku Van braka Nelegitimno
Prvo 15072 8238 6814 20
Drugo 9912 6112 3799 1
Treće 5879 3902 1977 0
Četvrto 2256 1540 716 0
Peto 725 495 230 0
Šesto 243 167 76 0
Sedmo 93 63 30 0
Osmo 49 29 20 0
Deveto i više 33 24 9 0
Ukupno 34262 20570 13671 21
% 100 60,0 39,9 0,1

 

Tabela 1.17: Živorođeni prema etničkoj pripadnosti majke, redu rođenja deteta i polu,

2011

Etnička pripadnost majke Ukupno Živa rođenja Pol Red rođenja deteta
Muški Ženski Prvo Drugo Treće Ćetvrto Peto Šesto Sedmo Osmo Deveto i više
Albanka 32640 16982 15658 14429 9446 5583 2140 681 212 80 45 24
Srpkinja 54 27 27 43 5 4 1 0 0 1 0 0
Turkinja 223 117 106 89 81 40 7 4 2 0 0 0
Bošnjakinja 620 330 290 198 246 128 38 8 0 1 0 1
RAE 633 334 299 256 112 114 67 32 29 11 4 8
Drugo 92 47 45 57 22 10 3 0 0 0 0 0
Ukupno 34262 17837 16425 15072 9912 5879 2256 725 243 93 49 33
% 100 52,1 47,9 44,0 28,9 17,2 6,6 2,1 0,7 0,3 0,1 0,1

 

Tabela 1.25: Najčešća imena za devojčice i dečake rođenoj u 2011
Red. broj Dečaci Devojčice
1 Dion 140 Sara 112
2 Leon 135 Tuana 110
3 Leart 89 Suela 107
4 Diar 86 Alea 104
5 Ensar 83 Erina 103

 

Agencija Statistike Kosova

Kratak opis

Agencija Statistike Kosova je profesionalna institucija koja se bavi prikupljanjem, obradom i

objavljivanjem službenih podataka statistika. Kao takav deluje od 1948.godine i prošao je kroz

nekoliko istorijskih faza, strukturiran prema državnom uređenju tog vremena.

Dana 2. avgusta 1999, Agencija je nastavila svoj profesionalni rad (posle 9 godina prekida

svih statističkih serija na štetu interesa Kosova), kao nezavisna institucija u okviru

Ministarstva za državnu upravu. Od datum 12.12.2011 оvе Аgencije posluje u okviru Vlade

Коsova. Kancelarija se finansira od Konsolidovanog budžeta Kosova, ali i od donatora za

posebne projekte i tehničku profesionalnu podršku.

Agencija Statistike Kosova deluje na osnovu Zakona br.04/L-036, koji je stupio na snagu

12.12.2011. Strateški razvojni plan 2009-2013 je na srednjoročnoj implementaciji za razvoj

statističkog sistema u korelaciji sa statistikama Evropske unije (EUROSTAT-a).

Agencija Statistike Kosova ima sledeću organizacionu strukturu: Departmane za

proizvodnju statistika (Departman za ekonomske statistike i nacionalnih računa, Departman

za statistiku stanovništva, Departman poljoprivrede i životne sredine i Departman za socijalne

statistike. Departmani podrške; Departman za metodologiju i informatičku tehnologiju,

Departman administracije. U okviru Agencije takođe je obrazovana i Kancelarija za Popis

stanovništva,domaćinstava i stanova. Regionalne kancelarije su u Đakovici, Gnjilanu,

Mitrovici, Peći, Prizrenu, Prištini i Uroševcu.

Broj zaposlenih i budžet još uvek su ograničeni. Zaposleni su ukupno 134 radnika, od njih 96

(71.6%) u sedištu Zavoda, dok u regionalnim kancelarijama 38 (28.4%), sa kvalifikacionom

strukturom: 65,4% sa visokom stručnom spremom prema 34,6% sa srednjom stručnom

spremom.

Mi imamo profesionalnu i tehničku saradnju sa svim ministarstvima Vlade Kosova, a posebno

sa Ministarstvom ekonomije i finansija, Centralnom bankom Kosova, sa međunarodnim

institucijama, EUROSTAT-om, Međunarodnim monetarnim fondom, Svetskom bankom, SIDA

iz Švedske , DFID-om, UNFPA, UNDP, UNIVEF i sa statistikama zemalja u regionu.

Agencija Statistike Kosova skoro u potpunosti pokriva teritoriju Republike Kosova, na

osnovu strukture statističkih krugova, kao osnovna i jedina jedinica na nivou zemlje. Sva

istraživanja sprovedena na terenu koriste uzorke koji pokrivaju ove popisne statističke

krugove ali, i metodologiju skladu sa međunarodnim preporukama. Tokom prikupljanja

statističkih podataka i izveštaja od izveštajnih jedinica angažuju se: stručnjaci, tehničari,

administratori, građani mesnih kancelarija, terenski popisivači regionalnih kancelarija.

U 2011 smo uspešno realizovali projekat Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova , koji

nije sproveden od 1981 godine. Rezultati dobijeni iz Popisa će imati značajnu ulogu u

sastavljanju razvojne politike.

Misija agencije; da zadovolji potrebe korisnika sa kvalitetnim, blagovremenim i objektivnim

statističkim podacima, u vremenu i prostoru, tako da korisnici imaju pouzdane osnovne

redovne preglede u interesu planiranja i razvoja tokom izrade projekata na opštinskom nivou i

nivou zemlje. Da podrži vladine institucije, naučne institute, i akademiju, poslovna preduzeća

kao i samostalne istraživaće u cilju obezbeđivanja odgovarajućih informacija donosiocima

odluka i drugim korisnicima na Kosovu.

o Adresa: AGENCIJA STATISTIKE KOSOVA,

Ul. ”Zenel Salihu”, br. 4, 10000 Priština

o Telefon: +381 (0) 38 200 31 143

Izvršni direktor: +381 (0) 38 200 31 112

o Fax: +381 (0) 38 235 033

o E-mail: population@ks-gov.net

o Veb-stranica: http://esk.rks-gov.net/

Jedan komentar

  1. Zanimljivo je videti da je proporcija poslednjih 10 godina Srbija(bez Kosova) : Kosovo ~ 2:1.
    Ako taj trend ostane, a realno je da hoće, uz očekivani životni vek od 70 godina u Srbiji (bez Kosova) će biti 70×70000 ~ 5miliona stanovnika, a na kosovu 2,5 miliona.
    Naravno, migracije će to dodatno promeniti, ali je činjenica da bez dubokog promišljanja o našim budućim kapacitetima, ne treba praviti političke, ekonomske, infrastrukturne, itd planove.

    Podatak da 2. najveći broj rođenja je u Prizrenu sa 4500 rođenja u 2011, je za Srbiju poražavajući, pošto je to više nego npr u Novom Sadu ili Nišu ili Kragujevcu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *